– Se ås­sen det ser ut!

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

Den­ne par­ken ned mot Otra «ved­li­ke­hol­des» av Ven­ne­sla kom­mu­ne. – Ei skam, sy­nes In­gjerd Gun­der­sen.

– Vi i bo­retts­la­get her i Ring­vei­en søk­te for noen år si­den om å få to me­ter eks­tra til par­ke­ring. Av­sla­get ble be­grun­net med at det skul­le være en grønn plett med ben­ker her. Se ås­sen det ser ut, sier Gun­der­sen!

Det står en benk in­ne i «park­om­rå­det». Den er så vidt syn­lig ne­de i det høye gres­set. Det umal­te gjer­det rundt er ram­let del­vis ned. Kratt be­gyn­ner å gro opp.

MAN­GE BRU­KER OM­RÅ­DET

– I år har ikke kom­mu­nen vist seg her. Tid­li­ge­re har de slått gress, etter gjen­tat­te opp­ring­nin­ger fra oss som bor her. Trist, for det er en ko­se­lig grønn lun­ge, og den har ut­sikt over og gren­ser ned mot elva, sier In­gjerd Gun­der­sen.

Med små res­sur­ser kan det bli en grønn park­lun­ge som går helt ned til elva og strands­ti­en.

– Vi har mye tra­fikk for­bi her. Men folk må tråk­le seg for­bi det øde­lag­te gjer­det og inn mot bo­retts­la­gets bod for å kom­me ned til sti­en ved elva. Det bur­de vært en inn­by­den­de ad­komst til elva gjen­nom par­ken, sier In­gjerd Gun­der­sen.

En mann med hund kom­mer has­ten­de for­bi. Han sy­nes det ser helt for­fer­de­lig ut og sier «Stå på!» til In­gjerd.

– Det er bare å kut­te noen trær, slå vill­nis­set og få ut noen fle­re ben­ker. Gjer­det kan re­pa­re­res el­ler fjer­nes, sier Gun­der­sen.

Det kan bli flott med enk­le mid­ler.

IN­GEN PEN­GER

Park- og idretts­jef Jur­gen Orf sier han ikke har pen­ger på bud­sjet­tet til noen stor opp­ryd­ding i Ring­vei­en.

– Vi la ned man­ge leke­plas­ser i 90-åre­ne da nye Eu-reg­ler kom. Noen ble over­tatt av vel­for­enin- ger, men man­ge for­fal­ler. I Ring­vei­en har vi pleid å slå litt av og til, sier Orf.

LAG­RET JORD VED PARK

Oppe ved Ven­ne­sla­hei­men er det også man­ge som tar tu­ren langs elva. Der er det opp­ar­bei­det park neden­for hei­men. Kom­mu­nen har tip­pet fle­re ti­talls laste­bil­lass med grus og jord hvis man snur seg og ser opp­over elva.

– Tar dere nok vare på de grøn­ne lun­ge­ne ut mot elva, Orf?

– Ved Ven­ne­sla­hei­men har vi mel­lom­lag­ret mas­se mens vi ven­ter på pen­ger til å fer­dig­stil­le om­rå­det, sier han.

Orf ro­ser po­li­ti­ker­ne for å fo­ku­se­re på Ven­ne­sla­fjor­den, men han sier vel­dig mye nå hand­ler om strands­ti­en i Ne­sa­ne.

– Vi kan ikke gjø­re alt på ei gang, sier han.

BJELKEN I ØYET

Po­li­ti­ker­ne i bygg- og miljø­ut­val­get har fle­re gan­ger vars­let at de vil slå hardt ned på hus­ei­ere som har søp­pel og rot på ei­en­dom­me­ne sine.

Leder i ut­val­get er Aps Solveig Rob­stad. Hun er enig i at kom­mu­nen ikke må se splin­ten i and­res øyne, før bjelken i egne.

– I Ring­vei­en kan to mann få til noe fint på et par da­ger. Vi bør nå se på hele Ven­ne­sla­fjor­den. Hvor kan vi lett gjø­re noe fint, hvor trengs pen­ger og pla­ner. Jeg tror al­le er for det, sier hun.

Rob­stad er også opp­tatt av leke­plas­se­ne.

– Den­ne gren­ser ut mot elva, men vi har man­ge and­re som også gror igjen. Bare at kom­mu­nen slår gres­set, hjel­per. Vi må se på om ikke vi skal bru­ke mer pen­ger på slikt vedlikehold, sier hun.

FOTO: ODD INGE ULE­BERG

Ser du ben­ken nedi gres­set? Her skul­le folk sit­te på kom­mu­nens grøn­ne plett og se ut­over elva. Sånn er det ikke blitt. Par­ken for­fal­ler to­talt. In­gjerd Gun­der­sen sy­nes det er ei skam.

FOTO: ODD INGE ULE­BERG

In­gjerd Gun­der­sen vi­ser par­ken som kom­mu­nen ikke ved­li­ke­hol­der i Ring­vei­en. Bak trær­ne er elva.

FOTO: ODD INGE ULE­BERG

Gjer­det har falt ned for en god stund si­den

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.