Så bå­ten sin kom­me kjø­ren­de – med ty­ven i

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MADS OMMUNDSEN, ER­LEND IVER­SEN SKARSHOLT, CHRISTINA ØSTTVEIT, JAN ODD­VAR EIDE

Tor André Løn­ning var ons­dag til­fel­dig i Terne­vi­ga med en kom­pis. Inn fjor­den kom plut­se­lig bå­ten hans kjø­ren­de – med ty­ven om­bord.

– Jeg så det var noe kjent med bå­ten, og stus­set litt. Det er ikke så man­ge av den­ne ty­pen, for­tel­ler Tor André Løn­ning.

– Bå­ten had­de også sam­me mo­tor som jeg har. Så da måtte jeg jo bort og se på den. Og da var det ikke noe tvil. Det var min båt. Med ty­ven om­bord, sier Løn­ning, som ikke had­de den mins­te idé om at bå­ten hans var stjå­let.

– Jeg ring­te po­li­ti­et mens ka­me­ra­ten holdt øye med den. Og po­li­ti­et kom fort og tok hånd om si­tua­sjo­nen. De kom fire mann. Vi var gans­ke im­po­nert. Det er jo for godt til å være sant. Selv for­sik­rings­sel­ska­pet var over­ras­ket. Det er vel ikke så van­lig at sa­ker lø­ses så raskt, hum­rer Løn­ning.

Klok­ka 16.40 fikk po­li­ti­et mel­ding om at noe var på gang i båt­hav­na, og ope­ra­sjons­le­der Au­dun Eide send­te ut to pa­trul­jer for ful­le si­re­ner.

– Vi har på­gre­pet en per­son for inn­brudd og ty­ve­ri av båt, for­tal­te inn­sats­le­der Sti­an Paus­chert til Fædre­lands­ven­nen på ste­det.

– Bå­ten er en Scand GTO som jeg kjøpt i mai. Det er en kul båt. Og jeg har fått brukt den litt i al­le fall. Det kji­pe er at bå­ten er her­pet litt og at det tar en del tid å ord­ne opp i alt det­te, sier Løn­ning.

– Og ty­ven?

– Det så ut som en kar som har holdt på å mek­ke på en an­nen båt i Terne­vi­ga. Da po­li­ti­et kom, holdt han på å skru ut ra­dio og cd-spil­ler. Bå­ten var tjuv­kob­let, så det var vel nep­pe førs­te gang han had­de gjort det­te.

Per­sonen som er på­gre­pet skal være en 45 år gam­mel mann. Løn­nings båt had­de han tatt tid­li­ge­re på da­gen.

– Man­nen fram­sto som ru­set, og vi skal frem­stil­le en blod­prø­ve, sier ope­ra­sjons­le­der Au­dun Eide.

FOTO: MADS OMMUNDSEN

Her er Tor André Løn­ning om­bord i bå­ten sin igjen, etter at ty­ven ble fers­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.