To el­ger la kvelds­tu­ren til nabo­lag på Søm

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ANETTE LAR­SEN anette.lar­sen@fvn.no

Sti­an Velund på Søm knip­set ons­dag kveld bil­der av to el­ger på spa­ser­tur gjen­nom nabo­la­get. – Vel­dig gøy, sier han.

– Jeg ble gans­ke for­skrek­ka da jeg så de to el­ge­ne kom­me spa­ser­en­de. Min kone stod bare og måp­te, og hun klar­te nes­ten ikke si et ord da hun så dem, sier Sti­an Velund.

Ons­dag kveld opp­da­get Velund og ko­na to el­ger som var ute på tur i nabo­la­get. El­ge­ne kom gå­en­de fra Sal­bu­stad­vei­en og inn i Gruve­sti­en hvor Velund bor.

– Jeg lur­te jo på hvor de var på vei hen, der de gikk inn i ga­ra­sje­rek­ke­ne, sier han.

Søn­dag i for­ri­ge uke var noen el­ger på tur i Hau­myr­hei­tun­ne­len. Det ble meldt om at de sene- re be­ve­get seg opp i Vard­ås­vei­en, i nær­he­ten av hvor Velund og ko­na bor.

Han for­tel­ler han selv ald­ri har sett elg i nabo­la­get før.

– Det var jo en opp­le­vel­se å se dem gå for­bi. De vir­ka helt ro­li­ge og kik­ka seg rundt i om­rå­det. Det så ut som de var på en fin kvelds­tur, sier han.

El­ge­ne skal vi­de­re ha gått til leke­plas­sen. Hvor de så tok vei­en er uvisst, men Velund sier det er et skog­holt i nær­he­ten hvor de kan opp­hol­de seg.

Han er glad det var kvelds­tid el­ge­ne duk­ket opp.

– El­ger kan jo bli ag­gres­si­ve, så det er litt skum­melt med tan­ke på hva de kan fin­ne på. Nå var det jo in­gen folk ute sam­men med dem, sier Velund.

Det er park­ve­se­net i kom­mu­nen som har an­sva­ret for vilt- for­valt­ning i Kris­tian­sand. Hans Kris­ten Mad­sen, råd­gi­ver i park­ve­se­net, sier det er helt nor­malt med el­ger i om­rå­det på Søm.

– Det er vel­dig mye elg over­alt i kom­mu­nen, og ofte ska­per det et pro­blem når de kom­mer inn i ha­ger for å fin­ne mat, sier Mad­sen.

Han sier at så len­ge el­ge­ne ikke er ag­gres­si­ve gri­per ikke de inn.

– El­ge­ne må få lov til gå der de vil. Det kan vi ikke for­hind­re.

I juni i fjor ble det opp­da­get en nys­gjer­rig elg ved Sukke­van­net i Rande­sund. El­gen skal ha vært en fjor­års­kalv som had­de blitt fra­støtt av sin mor.

– Det kan godt hen­de at dis­se el­ge­ne også er fjor­års­kal­ver, sier Mad­sen.

FOTO: STI­AN VELUND

Her spa­serer to el­ger gjen­nom et nabo­lag på Søm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.