Nytt opp­sikts­vek­ken­de ne­der­lag for Trump

Tre re­pub­li­kans­ke se­na­to­rer, blant dem John Mc­cain, stem­te imot det fore­lø­pig sis­te ut­kas­tet til helse­plan. Av­stem­nin­gen er nok et slag for pre­si­dent Trump.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det ut­vik­let seg til en uhy­re spen­nen­de tors­dag kveld og natt på Ca­pi­tol Hill. Fler­talls­le­der Mitch Mccon­nell la fram det fore­lø­pig sis­te for­sla­get. Det går ut på at kun vis­se de­ler av Obamacare skal trek­kes til­ba­ke, men selv det­te ble av­vist.

Nå er si­tua­sjo­nen om mu­lig mer kao­tisk enn noen gang. Re­pub­li­ka­ner­ne kla­rer øyen­syn­lig ikke å få rok­ket ved Obamacare. Et sju år gam­melt løf­te fra The Grand Old Par­ty, og Do­nald Trumps vik­tigs­te un­der valg­kam­pen, sy­nes umu­lig å inn­fri.

I en twit­ter­mel­ding sier pre­si­dent Trump at tre re­pub­li­ka­ne­re og 48 de­mo­kra­ter har sviktet det ame­ri­kans­ke folk.

MC­CAIN STO OPP

De tre se­na­to­re­ne John Mc­cain fra Ari­zo­na, Li­sa Mur­kow­ski fra Alas­ka og Susan Collins fra Mai­ne stem­te med de­mo­kra­te­ne. De vil­le ikke støt­te det sis­te for­sla­get uten at det ble gitt vis­se ga­ran­ti­er for hvor­dan den en­de­li­ge helse­lo­ven skul­le se ut.

Re­pub­li­ka­ner­ne had­de tålt to nei-stem­mer fra egne rek­ker si­den de har fler­tall i Se­na­tet, så det ble Mc­cain som had­de den av­gjø­ren­de stem­men. Den 80 år gam­le se­na­to­ren kom til­ba­ke til Kon­gres­sen tid­li­ge­re i uken, etter å få fått be­skjed om at han har en dø­de­lig svulst i hjer­nen.

Han støt­tet for­sla­get om å gjen­opp­ta de­bat­ten om helse­re­form, en li­ten sei­er for Trump, men har si­den ref­set beg­ge lei­re for å dri­ve ob­struk­sjons­po­li­tikk og ikke ved­ta noe for­nuf­tig i hele pe­rio­den.

– Nå er det på tide å kom­me seg vi­de­re. Vi fei­rer ikke, men vi er let­tet, sier de­mo­kra­te­nes leder Char­les Schu­mer.

NEDBRUTT

Fler­talls­le­der Mccon­nell klar­te knapt å skju­le sin re­ak­sjon da re­sul­ta­tet fore­lå.

– Det­te var vir­ke­lig en stor skuf­fel­se, ut­brøt han opp­gitt.

Mccon­nell leg­ger nå hele helse­pro­sjek­tet i skuf­fen inn­til det blir klart hvor­dan vei­en vi­de­re skal se ut. Nes­te uke er det and­re sa­ker som står i kø for lov­gi­ver­ne.

Det fler­talls­le­der Mccon­nell la fram tors­dag, og som ble for- kas­tet i de sene natte­ti­mer lo­kal tid, var et for­søk på å få ved­tatt en tekst som kun­ne dan­ne grunn­lag for for­hand­lin­ger om en hel­het­lig og fyl­lest­gjø­ren­de er­stat­ning for Obamacare.

AL­LE MU­LIG­HE­TER OPP­BRUKT

Me­nin­gen var at det­te ar­bei­det skul­le slutt­fø­res i egen ko­mi­té med med­lem­mer fra beg­ge kam­re og så sen­des pre­si­den­ten for un­der­skrift.

Se­na­tet har nå de­bat­tert og for­kas­tet al­le tre mu­li­ge ver­sjo­ner av en er­stat­ning for Obamacare. Først ble en full og to­tal til­bake­trek­king av Obamacare stemt ned, si­den det ikke ble fler­tall for hva som kom­mer iste­den.

De­ret­ter ble en ren til­bake­kal­ling, uten an­tyd­ning til ny­ord­ning, ned­stemt. Den sis­te vo­te­rin­gen natt til fre­dag var over en løs­ning fler­talls­le­der Mccon­nell kal­te en mins­te fel­les mul­ti­plum-løs­ning, en så­kalt «skin­ny bill». Ned­strip­pet el­ler ikke, det sis­te ble også av­vist. Det er for ti­den rett og slett umu­lig for re­pub­li­ka­ner­ne å skaf­fe 51 ja-stem­mer i helse­sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.