Økt spen­ning i flykt­ning­lei­rer på gres­ke øyer

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Si­tua­sjo­nen blir sta­dig mer spent i lei­re­ne som er opp­ret­tet for asyl­sø­ke­re på de gres­ke øy­ene, ad­va­rer FN.

FNS høy­kom­mis­sær for flykt­nin­ger (UNHCR) ber om at fle­re asyl­sø­ke­re over­fø­res til fast­lan­det, etter­som si­tua­sjo­nen blir sta­dig ver­re for de om lag 9000 som er inn­kvar­tert i lei­re­ne.

Dag­lig an­kom­mer det nye flykt­nin­ger og mi­gran­ter i bå­ter fra Tyr­kia, noe som gjør av lei­re­ne blir sta­dig mer over­fylt. De er i ut­gangs­punk­tet be­reg­net for 5500 men­nes­ker.

Tors­dag ble det re­gist­rert hundre­vis av nye an­koms­ter på Les­vos og Samos, iføl­ge Phil­lip­pe Leclerc, UNHCRS re­pre­sen­tant i Hel­las. Det er på dis­se to øy­ene samt Chios at si­tua­sjo­nen er verst, fram­hol­der han.

Så langt er 8000 blitt over­ført til fast­lan­det i ord­ne­de for­mer, iføl­ge FN. Det er uvisst hvor man­ge som har tatt seg fra øy­ene ved hjelp av men­neske­smug­le­re.

Ad­var­se­len kom­mer da­gen etter at Eu-kom­mi­sjo­nen vars­let at Hel­las får nær­me­re 2 mil­li­ar­der kro­ner for å hjel­pe ti­tu­se­ner av asyl­sø­ke­re som har stran­det i lan­det som føl­ge av at and­re euro- pe­is­ke land len­ger nord ikke vil ta dem imot. Meste­par­ten av pen­ge­ne skal gå til å skaf­fe bo­li­ger, slik at fle­re kan flyt­te ut av de over­fyl­te lei­re­ne.

Man­ge av be­boer­ne i lei­re­ne på øy­ene kom­mer fra Sy­ria og and­re land som gir dem rett til flykt­ning­s­ta­tus, men det gres­ke asyl­sys­te­met har brutt sam­men som føl­ge av den sto­re på­gan­gen.i noen av lei­re­ne er det ny­lig blitt meldt om sam­men­støt mel­lom gresk po­li­ti og ho­ved­sa­ke­lig afri­kans­ke mi­gran­ter som ri­si­ke­rer å bli de­por­tert til Tyr­kia etter en lang og nytte­løs ven­ting på å få asyl.

FOTO: NTB SCANPIX

Også på fast­lan­det bor man­ge flykt­nin­ger og mi­gran­ter i lei­re, men plas­sen er ofte bed­re her enn på øy­ene. Bil­det vi­ser sy­ris­ke flykt­nin­ger i Rit­sona, 86 kilo­me­ters nord for Aten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.