Over 300 inn­stil­te Wi­de­røe-av­gan­ger i juli

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fly­sel­ska­pet Wi­de­røe har inn­stilt 342 av­gan­ger så langt i juli. Det er fle­re enn sel­ska­pet had­de vars­let på for­hånd.

Kan­sel­le­rin­ge­ne ut­gjør om lag 5 pro­sent av fly­sel­ska­pets to­ta­le an­tall fly­vin­ger i juli, iføl­ge NRK.

– Det gir oss en re­gu­la­ri­tet på 95,6 pro­sent og det er selv­sagt ikke bra nok. Mål­set­tin­gen for juli var å lig­ge på 98 pro­sent, sier di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­sjon og sam­funns­kon­takt Silje Brand­voll i Wi­de­røe.

Anslags­vis halv­par­ten av de inn­stil­te av­gan­ge­ne skyl­des man­gel på per­so­nell, men også været har skapt pro­ble­mer for sel­ska­pet. Til sam­men­lig­ning ble 285 av­gan­ger kan­sel­lert i juli i fjor.

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet av­ven­ter Wi­de­røes kvar­tals­vise inn­rap­por­te­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.