Over­skudd­ma­skin gikk m

Fu­tu­re Pro­duc­tion­fol­ket le­ver­te len­ge nær­mest uvir­ke­li­ge re­sul­ta­ter. Men selv de slip­per ikke unna olje­pris­fall og verdi­av­skriv­nin­ger.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Vi ser en­kel­te tegn til bed­ring og job­ber med fle­re til­bud enn på en stund, selv om både ev­nen og vil­jen til å be­ta­le for nye in­ves­te­rin­ger fort­satt er la­ber i olje­sek­to­ren.

Det sier Torstein Brin­ga, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i både Fu­tu­re Pro­duc­tion Hol­ding AS og dat­ter­sel­ska­pet Fu­tu­re Pro­duc­tion AS, hvor den dag­li­ge virk­som­he­ten fore­går. Hva den be­står i, for­kla­res slik i styre­be­ret­nin­gen: «Kon­ser­net ut­vik­ler, kon­stru­erer, mon­te­rer og tes­ter avan­ser­te tek­nis­ke og me­ka­nis­ke pro­duk­ter ho­ved­sa­ke­lig til olje­og gass­in­du­stri­en». Fædre­lands­ven­nen kan leg­ge til at Fu­tu­re Pro­duc­tion-løs­nin­ge­ne ved tall­rike an­led­nin­ger har vist seg som su­perfik­se.

SOLG­TE FØR OLJEPRISFALLET

Gjen­nom man­ge år la de sam­me løs­nin­ge­ne grunn­la­get for en nær­mest ufat­te­lig lønn­som­het. I 2012 omsatte sel­ska­pet for 126 mil­lio­ner kro­ner og fikk et over­skudd før skatt på 75 mill. (Selv om nav­net fort­satt er det sam­me, er fore­taks­num­me­ret nytt si­den den gang.) Året etter solg­te grün- der­ne/ei­er­ne Øystein Chris­ten­sen og At­le Korsmo 60 pro­sent av bu­tik­ken til Norvestor for en et pent, tre­sif­ret mil­lion­be­løp.

Så kom oljeprisfallet høs­ten 2014 og ut­vik­lin­gen ble den som Torstein Brin­ga vi­ser til.

TUN­GE AVSKRIVNINGER

I 2016 var om­set­nin­gen mer enn hal­vert fra to år før, og kon­ser­net hav­net so­lid i rød sone. Det hø­rer med til his­to­ri­en at good­will-av­skriv­nin­ge­ne etter opp­kjø­pet be­las­tet bunn­lin­jen med 34 mil­lio­ner kro­ner, men slik er det bare: Da­gens mar­keds­for­hold hind­rer en inn­tje­ning som re­flek­te­rer verd­set­tin­gen fra 2013. Da blir det uve­ger­lig rødt.

Drifts­sel­ska­pet Fu­tu­re Pro­duc­tion AS, som ikke pla­ges av good­will-av­skri­vin­ger, kom ut med 16 mill. i over­skudd før skatt i 2016.

BYG­GER OPP

Brin­ga er op­ti­mist, og han leder et kon­sern som er fi­nan­si­elt kjerne­sunt, un­der­skudd til tross.

– Vi har an­satt noen til og er oppe i 25 styk­ker nå. Sel­ska­pet byg­ges opp og styr­kes foran mar­keds­opp­gan­gen som vil kom­me. At vi har etab­lert kon­tor i Hous­ton, har sam­me bak­grunn, sier han.

El­lers har At­le Korsmo solgt seg helt ut. Hans 20 pro­sent ble i ho­ved­sak kjøpt av Norvestor, som nå eier 76,15 pro­sent. In­di­rek­te sit­ter Øystein Chris­ten­sen fort­satt på sine snaue 20 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.