Ar­beids­le­dig­he­ten fort­set­ter å syn­ke

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Nye tall fra Nav vi­ser en fort­satt ned­gang i ar­beids­le­dig­he­ten. Aust-ag­der er na­sjo­nal vin­ner med 21 pro­sent ned­gang si­den juli i år.

Fers­ke tall fra

Nav vi­ser at ar­beids­le­dig­he­ten fort­set­ter å syn­ke i Ag­der.

– Nå går le­dig­he­ten ned, så det er po­si­tivt. Vi ser også en ned­gang i lang­tids­le­di­ge si­den sam­me må­ned i fjor, sier av­de­lings­di­rek­tør Per Lund i Nav Vest-ag­der.

Sam­men­lig­net med juli i fjor, har Aust-ag­der hatt størst ned­gang i brutto­le­dig­het i hele lan­det med 21 pro­sent ned­gang. Brutto­le­dig­het er sum­men av helt le­di­ge og ar­beids­sø­ke­re på til­tak.

Aust- og Vest-ag­der inn­tar li­ke­vel hen­holds­vis and­re og tredje­plass på an­tall le­di­ge. Beg­ge har 3,8 pro­sent brutto­le­dig­het. Olje­re­gio­nen Ro­ga­land har lan­dets høy­es­te le­dig­het med 4,7 pro­sent.

Lund for­kla­rer at veks­ten i ho­ved­sak kom­mer i bygg og an­legg.

– Det er også en del in­nen in­du­stri som kom­mer i jobb. Folk får også jobb in­nen bu­tikk og salg. Det er dis­se tre grup­pe­ne som har hatt man­ge le­di­ge. Når de be­gyn­ner å få vind i sei­le­ne, går det bed­re, sier han.

Per Lund for­kla­rer at le­dig­he­ten ofte sti­ger på som­mer­en, da man gjer­ne av­slut­ter ar­beids­til­tak i regi av Nav.

– Vi har fær­re til­taks­plas­ser på som­mer­en i håp om at man skal kun­ne fin­ne som­mer­vi­ka­ria­ter, sier Lund.

Tal­le­ne for juli vi­ser li­ke­vel at brutto­le­dig­he­ten har holdt seg re­la­tivt sta­bil i Vest-ag­der si­den mai, mens ned­gan­gen har fort­satt i Aust-ag­der.

– Det er po­si­tivt, for det vi­ser at brutto­le­dig­he­ten går ned, sier Lund.

Tal­le­ne fra Nav vi­ser også en øk­ning i an­tal­let le­di­ge stil­lin­ger som er re­gist­rert hos dem i Ag­der-fyl­ke­ne sam­men­lig­net med juli 2016.

Tal­le­ne fra Nav vi­ser at brutto­le­dig­he­ten na­sjo­nalt gikk ned med 1 300 per­soner fra juni til juli.

I juli var det 91 100 per­soner som var re­gist­ret som helt le­di­ge el­ler ar­beids­sø­ke­re på til­tak hos Nav. Det­te er 8 400 fær­re enn i juli i fjor.

10 300 fær­re er re­gist­rert som helt le­di­ge i for­hold til i juli i fjor, mens 1 900 fle­re er på til­tak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.