Vi kni­ser litt over at vi har so­vet på fel­les­rom, og at han slapp en bra­kar, og er gla­de for at vi skal ned til sol og hyt­te ved sjø­en.

Faedrelandsvennen - - MENING -

HVER LØR­DAG I FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

over der igjen og hol­der på luf­ta og prø­ver å sove. Og du hå­per du kan lir­ke even­tu­ell luft dis­kret ut bak­vei­en uten lyd og lukt.

●● Du hå­per in­gen snor­ker for høyt og at du snart glem­mer at du må tis­se en gang til, si­den ute­doen be­tyr å vas­se til knær­ne i snø og storm. Og i det du nes­ten sov­ner så skvet­ter du til av et høyt smell. Og du min­ner deg selv på at du ikke kjen­ner Mål­frid så godt at du kan spør­re om det var hun som slapp seg så det gjal­let i fjell­veg­ge­ne. Du er bare let­tet over at din egen luft ikke har skapt odør el­ler høye smell. Så ser du på kjæ­res­ten din at han er let­te­re på et vis, og du vet at det var han som er fi­sens ret­te far. Og på en syk måte blir du stolt over ham. Han ser rett på deg og sier at han bare måtte set­te stan­dar­den for al­le her in­ne.

●● Da­gen etter er du ikke sik­ker på om du har so­vet så mye, men ko­ser deg med fjell­gjen­gen på fro­kos­ten og observerer hvor­dan samt­li­ge tar de sam­me plas­se­ne som da­gen før. Al­le vir­ker lyk­ke­li­ge over at nat­ten er unna­gjort og er kla­re for å gå ned fra fjel­let igjen. Det vin­kes far­vel.

●● Vi kni­ser litt over at vi har so­vet på fel­les­rom, og at han slapp en bra­kar, og er gla­de for at vi skal ned til sol og hyt­te ved sjø­en. Nå kan fe­rie del to be­gyn­ne med mine og dine barn, på trang hyt­te, og skul­le noen bli pla­get av fla­tu­lens får vi si som mor­fa­ren min all­tid sa:

●● «Det æ’kke gått å hol­de på det en ikke har i hån­da.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.