Ord­fø­re­rens handle­måte

Før Stor­tin­get be­slut­tet en tvangs­sam­men­slå­ing av de tre kom­mu­ne­ne som be­teg­nes som K3, had­de vi i Søg­ne ar­bei­der­par­ti en lo­kal be­hand­ling av sa­ken.

Faedrelandsvennen - - MENING - TOR STÅLE STÅLESEN

Vi inn­kal­te til med­lems­møte hvor det møt­te 28 med­lem­mer. Det er noe i over­kant av 30 % av med­lems­mas­sen, og vi had­de et øns­ke om å på­vir­ke i den lo­ka­le pro­ses­sen. Ja, vi had­de vel fått for­stå­el­se av at det var de lo­ka­le po­li­tis­ke kref­te­ne som i den­ne om­gan­gen skul­le be­stem­me seg for å løse pro­ble­ma­tik­ken.

På det­te mø­tet stem­te 14 for en sam­men­slå­ing, og 13 var mot. Der­som ikke ett av med­lem­me­ne måtte for­la­te mø­tet på grunn av syk­dom, had­de 14 stemt mot. Med and­re ord var par­ti­et delt på midt­en, og jeg tror fak­tisk at det gjen­spei­ler tem­me­lig rik­tig den opp­fat­nin­gen som rår i med­lems­mas­sen vår her i Søg­ne.

Un­der be­hand­lin­gen i kom­mune­sty­ret stem­te 4 av 8 re­pre­sen­tan­ter fra Ap for en sam­men­slå­ing og 4 mot. Alt­så fulg­te de opp med sig­na­le­ne fra med­lems­mø­tet, og jeg var for­nøyd med det ut fra mitt stand­punkt om at re­for­men er tuf­tet på ett alt for dår­lig grunn­lag. Sam­let sett ble det fat­tet ved­tak i kom­mune­sty­ret med 16 mot 11 at vi øns­ket å stå ale­ne som kom­mu­ne. Jeg re­spek­te­rer det­te ved­ta­ket og spe­si­elt etter at re­gje­rings­par­ti­ene og støtte­par- tiet Venst­re har vekt­lagt den lo­kal­de­mo­kra­tis­ke be­tyd­nin­gen. ike­vel gjør re­gje­rings­par­ti­ene med støt­te fra Venst­re det fan­tas­tis­ke ved­ta­ket at de går for en tvangs­sam­men­slå­ing av de tre kom­mu­ne­ne. Et ved­tak med én stem­mes over­vekt. Et ved­tak som slett ikke kan kal­les for et so­lid fler­tall. Ser vi nær­me­re på det­te med å la lo­kal­de­mo­kra­ti­et ha sin be­tyd­ning så kan jeg ikke med min bes­te vil­je for­stå at det er den opp­rik­ti­ge me­nin­gen til al­le par­ti­er på Stor­tin­get.

Un­der slutt­be­hand­lin­gen i Stor­tin­get fulg­te Ap, SV, Sp, KRF, MDG opp det lo­kal­po­li­tis­ke ved­ta­ket, mens H, FRP og V stem­te for en tvangs­sam­men­slå­ing og så helt bort fra lo­kalt ved­tak. Det er fak­tisk grunn til å stil­le spørs­må­let til de tre sist­nevn­te om hva de leg­ger i be­gre­pet lo­kal­po­li­tisk ved­tak og dets be­tyd­ning.

Li­ke­vel er det slik for meg at når det er tatt en be­slut­ning av et over­ord­net po­li­tisk or­gan, selv om det er et svært skjørt fler­talls­ved­tak, så skal et slikt ved­tak føl­ges. Der­for me­ner jeg at vår ord­fø­rer gjør det rik­tig i å inn­le­de for­hand­lin­ge­ne med de to and­re kom­mu­ne­ne og så­le­des del­tar i pro­ses­sen. Vi må hus­ke på at der­som man skal opp­nå noe i

Li­ke­vel er det slik for meg at når det er tatt en be­slut­ning av et over­ord­net po­li­tisk or­gan, så skal et slikt ved­tak føl­ges.

Len slik sam­men­heng så må man del­ta og være til ste­de. Det som for­und­rer meg er imid­ler­tid at en­kelt­in­di­vi­der, som etter det jeg kjen­ner til, skal være svært så godt kjent med po­li­tis­ke spille­reg­ler, går ut i me­dia og ut­ford­rer bl.a. vår ord­fø­rer på hvil­ket ini­tia­tiv hun vil ta for at vi skal sen­de en søk­nad om re­ver­se­ring, si­den det er lan­sert av Ap og SP der­som de kom­mer i re­gje­ring. eg er dypt uenig med de som hev­der at ord­fø­re­ren vår nå skul­le sva­re på om hun vel­ger å ta et ini­tia­tiv ut fra et helt hy­po­te­tisk til­fel­le. Det er nei­men ikke sik­kert at Ap og Sp kom­mer i re­gje­rings­po­si­sjon. Om så er til­fel­le, hva skal vi da si der­som ikke ord­fø­re­ren har del­tatt i for­hand­lin­ge­ne?

La oss nå håpe på at fel­les­nem­da kan få til noen gode ord­nin­ger som med­fø­rer bed­re tje­nes­ter for be­folk­nin­gen. La oss håpe på at de set­ter noen kla­re gren­ser for hva som må være for­ut­set­nin­ge­ne for den nye kom­mu­nen, hvil­ke opp­ga­ver de skal ha. Der­som de ikke skul­le kla­re det og vi får et re­gje­rings­skif­te, så kan vi hel­ler ta opp spørs­må­let om vi bør søke en re­ver­se­ring. Det er rett og slett ”på trynet” å ta den dis­ku­sjo­nen nå, bare for å ut­ford­re

Je­gen ord­fø­rer som er for en K3løs­ning. Hun har et stand­punkt som oss al­le and­re og det må hun ha lov til å ha. er­som noen bur­de ut­ford­res i spørs­må­let om re­ver­se­ring så er det lo­ka­le re­pre­sen­tan­ter for re­gje­rings­par­ti­ene og Venst­re. De har nei­men ikke hatt noen klar be­skjed til sine sen­tra­le or­ga­ni­sa­sjo­ner/par­ti­er. NB: Vi må bare er­kjen­ne en ting og det er at in­gen av oss kan si med sik­ker­het hva som er best for å opp­nå gode re­sul­ta­ter for be­folk­nin­gen. Det enes­te vi kan ha og bør ha en for­me­ning om er hvor­dan pro­ses­sen har vært og hva som even­tu­elt bur­de være grunn­la­get for en slik re­form. Det er de an­svar­li­ge re­gje­rings­par­ti­ene som bør bære an­sva­ret for det ro­tet de har stelt i stand, og jeg er hel­ler ikke im­po­nert over Ap og de øv­ri­ge par­ti­er i den­ne sa­ken. Man bør ha rygg­rad til å er­kjen­ne tab­ber fra egen leir og ikke bare sky­te på mot­stan­der.

D

ARKIVFOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Det er rett og slett «på trynet» å ta den dis­ku­sjo­nen nå, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren om en re­ver­se­ring av kom­mune­sam­men­slå­in­gen. Bil­det er fra Søg­ne kom­mune­sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.