My­ten om verdi­nøy­tra­li­tet

Faedrelandsvennen - - MENING - HANS FR. GRØVAN, stor­tings­re­pre­sen­tant KRF

De sis­te åre­ne har Nor­ge og Euro­pa opp­levd at de ver­di­ene vi tok for gitt, blir grunn­leg­gen­de ut­ford­ret. Ra­di­kal Islam er et øken­de pro­blem, sam­ti­dig som vi ser at skrem­men­de man­ge sva­rer med å ta fram høyre­eks­tre­mis­tisk tanke­gods og ra­sis­me.

Nå, mer enn noen gang er det grunn til å stad­fes­te at vi som na­sjon må stå fast på de ver­di­ene som i år­hund­rer har vært grunn­la­get for ut­vik­lin­gen av Nor­ge som et de­mo­kra­tisk, åpent og vel­fun­ge­ren­de sam­funn.

Helt si­den KRF etter sist stor­tings­valg fikk gjen­nom­slag for å end­re re­li­gions­fa­get til å bli et KRLE-FAG, med stør­re vekt på kris­ten­dom, har det­te blitt kri­ti­sert for ikke å ta inn over seg sam­fun­nets ver­di- og livs­syns­mang­fold. Blant an­net skri­ver Hu­man-etisk For­bund på sin hjemme­side:

«Hu­man-etisk For­bund var imot at Rle-fa­get ble end­ret til KRLE i 2015. End­rin­gen in­ne­bar at om lag halv­par­ten av un­der­vis­nings­ti­den bru­kes på kris­ten­dom­men. Vi fryk­ter at fa­get blir mind­re in­klu­de­ren­de og mer gam­mel­dags – ute av stand til å re­flek­te­re det mang­fol­di­ge sam­fun­net vi fak­tisk le­ver i.»

Noen vil si at dis­se ab­so­lut­te ideo­lo­gi­ene må mø­tes med en stør­re grad av verdi­nøy­tra­li­tet, en kul­tur­re­la­ti­vis­tisk til­nær­ming. Pro­ble­met som opp­står er at man da lett bi­drar til hold­nin­ger som sier ja til alt. Et ja til at alt er like rett, gjør at man hel­ler ikke sier nei til noe, hel­ler ikke det tanke­god­set de al­ler fles­te av oss er enig om at vi skal si et ty­de­lig nei til, og re­sul­ta­tet kan bli like­gyl­dig­het.

Lar vi være å de­fi­ne­re våre ver­di­er, de ver­di­er vi øns­ker at vårt sam­funn skal byg­ge på, gir vi de­fi­ni­sjons­mak­ten til grup­per som ab­so­lutt ikke bør ha den. Verdi­nøy­tra­li­tet er en myte, spørs­må­let er ikke om vi tren­ger å ta et valg, spørs­må­let er om hvem som skal ta det.

Nor­ge i dag be­står av et langt stør­re mang­fold enn tid­li­ge­re. Det er på man­ge må­ter en rik­dom. Men for å kun­ne stå opp mot økt ra­di­ka­li­se­ring i et mer plu­ra­lis­tisk sam­funn, kre­ver det en ty­de­lig­het med hen­syn til hvil­ke ver­di­er vi øns­ker å byg­ge det nors­ke sam­funn på. En tu­sen­årig kris­ten tra­di­sjon kan ikke kas­tes vrak på uten at det får kon­se­kven­ser. Fjer­ner vi til­knyt­nin­gen vår si­vil-

❞ Verdi­nøy­tra­li­tet er en myte, spørs­må­let er ikke om vi tren­ger å ta et valg, spørs­må­let er om hvem som skal ta det.

isa­sjon byg­ger på, vår krist­ne arv, kut­ter vi røt­te­ne på tre­et vi gjer­ne vil pluk­ke fruk­ter av. Det er in­ter­es­sant når Nor­ges størs­te avis, VG, med sin po­li­tis­ke re­dak­tør Han­ne Skar­tveit hev­det at det vil være et ”ran” over­for våre barn, å hol­de dem borte fra å bli kjent med vår krist­ne kul­tur­arv.

KRF vil ar­bei­de for et sam­funn tuf­tet på krist­ne og hu­ma­nis­tis­ke ver­di­er. Sko­len er et av de vik­tigs­te red­skap for å styr­ke de fel­les­ver­di­er sam­fun­net vårt er byg­get på. I vår tid, der dis­se er ut­ford­ret er ikke sva­ret en inn­bilt nøy­tra­li­tet, men fri­mo­dig å stå fast på det tanke­god­set som har gjort Nor­ge til hva det er.

Val­get til høs­ten er et verdi­valg. Vi hå­per du vil støt­te KRF i å be­va­re Nor­ges krist­ne kul­tur­arv til det bes­te for våre lands­menn, både nye og gam­le.

ARKIVFOTO: REI­DAR KOLL­STAD

En tu­sen­årig kris­ten tra­di­sjon kan ikke kas­tes vrak på uten at det får kon­se­kven­ser, skri­ver inn­sen­de­ren. På bil­det: Od­der­nes kirke i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.