Nor­ge har en jobb å gjø­re

Faedrelandsvennen - - MENING - OVE MO, Åse­ral

På Trans­pa­rency In­ter­na­tio­nal sin sis­te kor­rup­sjons­in­deks hav­ner Nor­ge på sjette­plass på lis­ten som har de minst kor­rup­te na­sjo­ne­ne øverst. Dan­mark og New Zea­land top­per. ●● Lis­ten inne­hol­der 176 land. Den ba­se­rer seg på opi­nio­nen, na­sjo­na­le vur­de­rin­ger og aka­de­misk forsk­ning på kor­rup­sjon in­nen po­li­tisk og of­fent­lig sek­tor, og gir «ka­rak­te­rer» på en ska­la fra 0 (vel­dig kor­rupt) til 100 (vel­dig rent).

Dan­mark opp­når 90 po­eng og Nor­ge 85. På top­pen bak Dan­mark og New Zea­land, kom­mer Fin­land (89), Sve­ri­ge (88) og Sveits (86). Etter min me­ning er det ikke godt nok at Nor­ge inne­har sjette­plas­sen, når det gjel­der kam­pen mot kor­rup­sjon så må Nor­ge minst være «topp tre».

Trist, men de tre mest kor­rup­te land i ver­den i hen­hold til in­dek­sen var Nord-korea (12), Sør-su­dan (11), og So­ma­lia, som sco­ret 10 po­eng, for 10. år på rad. VI­DAR KLEPPE,

De­mo­kra­te­ne, leder av kon­troll­ut­val­get I Vest-ag­der nings­øye­blik­ket blir fri­kjent uan­sett hva de har gjort.

Jeg er vel­dig tvil. Er det psy­kia­tris­ke sys­te­met godt nok for å for­ut­se unge draps­menn og kvin­ner? Er det i det hele tatt mu­lig å fan­ge de opp før det fa­ta­le skjer? El­ler er der slik at vi har med dår­li­ge sam­men­blan­ding av ge­ner og sår­bar­het i per­son­lig­he­ten som bare gjør noen til mor­de­re?

Uan­sett svar så skyl­der vi for­eld­re­ne til de drep­te å for­sø­ke å gi et best mu­lig svar. Det er ikke all­tid der er mu­lig å få et godt nok svar, men al­le steiner må ven­des i sa­ken der den 15-åri­ge kvin­nen drep­te en 17-åring. Det­te ut­ta­ler syke­hus­di­rek­tør Jan Ro­ger Ol­sen i me­dia.

Her har psy­kia­te­re/psy­ko­lo­ger og fors­ke­re en del å ta fatt på. Det er snakk om be­skyt­tel­ses­fak­to­rer, men hva med ri­siko­fak­to­rer ut­i­fra per­son­lig­het og om­sorgs­svikt? Det kan hø­res greit ut. Men så en­kelt er det ikke å av­slø­re hvem som blir mor­der el­ler of­fer of­fer for en et drap. Det­te hand­ler om sår­bar­het, ge­ner, om­sorgs­svikt og at noen per­son­lig­he­ter tå­ler mind­re enn and­re.

Jeg tror li­ke­vel at noe kan gjø­res. Men da må dis­se dra­pe­ne fors­kes på slik at vi kan få best mu­lig kunn­skap som kan gi oss in­for­ma­sjon for den kom­men­de ge­ne­ra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.