Se og bli sett – også om da­gen

Faedrelandsvennen - - MENING -

Al­le tra­fi­kan­ter vet, el­ler bur­de vite, at det er på­budt å bru­ke kjørelys også om da­gen i Nor­ge. Ikke for å se, men for å bli sett.

Det fin­nes mas­se do­ku­men­ta­sjon på at man blir mer opp­merk­som på mot­gå­en­de tra­fikk når den­ne har kjørelys tent. Li­ke­vel mø­ter man dag­lig drøsse­vis av kjøre­tøy med sluk­te lan­ter­ner på dag­tid. Og det fin­nes helt klart noen ver­stin­ger.

BMW’ER, gjer­ne med ung­dom­me­li­ge fø­re­re, er en klar ener, og nye el-bi­ler av mer­ket Nis­san Le­af er også på­fal­len­de «godt re­pre­sen­tert» i grup­pen som ikke bru­ker kjørelys. Ikke vet jeg hvor­for, men bare sjekk selv nes­te gang du er ute og kjø­rer.

Jeg vil nå kon­tak­te sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren og fore­slå at det inn­fø­res en for­skrift som sier at al­le bi­ler som første­gangs­re­gist­re­res i Nor­ge – fab­rikk­nye som brukt­im­por­ter­te – skal være ut­rus­tet og kob­let slik at god­kjen­te kjørelys auto­ma­tisk ten­nes når mo­to­ren star­tes og sluk­kes auto­ma­tisk når mo­to­ren slås av, før de til­la­tes re­gist­rert i Nor­ge. Samt at til­sva­ren­de på den øv­ri­ge bil­par­ken inn­går som et nytt punkt ved Eu-kon­trol­len.

Jeg har latt meg for­tel­le at ve­te­ran­bi­ler er unn­tatt med hen­vis­ning til sine 6 volts an­legg, men det er egent­lig noe tull. Vi kjør­te da hele kvel­der og net­ter med lys på i bi­ler med 6 volts an­legg i ungdommen, men had­de ald­ri noe strøm­pro­blem. Og ei­er­ne stel­ler så godt med sine ve­te­ran­bi­ler at de helt sik­kert også har råd til å hol­de dem med et or­dent­lig og fulla­det bat­te­ri det lil­le de kjø­rer.

Tek­nik­ken og duppe­dings­e­ne til mitt for­slag fin­nes og har gjort det i man­ge år, det er bare å ta dem i bruk, om så nød­ven­dig – ved hjelp av på­bud!

Hva med kjøre­sko­le­ne? Ter­per de på det­te? Det vir­ker ikke slik.

Det fin­nes også un­der­sø­kel­ser som for ek­sem­pel vi­ser at hvi­te bi­ler er mer tra­fikk­far­li­ge enn and­re på vin­ters­tid, og at de mest tra­fikk­sik­re bil­far­ge­ne er si­trongul og sterkt oran­ge. Gans­ke lo­gisk; er man ka­mu­flert, så blir man ikke sett, og blir der­med let­te­re inn­blan­det i ulyk­ker og uhell. Og selv­føl­ge­lig mot­satt om man har en bil lak­kert i sterk «sig­nal­far­ge».

Se og bli sett – også om da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.