System­svikt og drap?

Faedrelandsvennen - - MENING -

Hvor­dan er det mu­lig at to 15 årin­ger blir draps­mann og draps­kvin­ne i Kris­tian­sand på kort tid?

●● Barn dre­per sjel­dent i Nor­ge. Det er der­for dis­se dra­pe­ne vek­ker opp­sikt. Den ene draps­man­nen på Lund som drep­te to men­nes­ker er ikke kjent av po­li­ti­et før. Psy­kia­te­re/psy­ko­lo­ger fast­slår at gjen­ta­kel­ses­fa­ren er li­ten i for­hold til be­skyt­tel­ses­fak­to­rer gut­ten har. Men dis­se be­skyt­tel­ses­fak­to­re­ne had­de gut­ten når han drep­te. Så hvor­for skal dis­se fak­to­re­ne be­skyt­te ham på sikt?

For et nor­malt men­nes­ke er dis­se dra­pe­ne vel­dig vans­ke­lig å for­stå. Sam­tid­lig er men­nes­ker for­skjel­lig bygd ut­i­fra sår­bar­het om hva vi tå­ler før vi ren­ner over. Og her fin­nes det in­tet fa­sit­svar. Psy­ko­tis­ke men­nes­ker i gjer-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.