– Har man be­gynt med det­te,

For tien­de år på rad sam­ler Pe­ter Wemö og Ma­rit En­ger­vik et tre­sif­ret an­tall vise­en­tu­si­as­ter i ha­gen.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

– Det er et mil­jø med åpne ar­mer og sen­ke­de skuld­re, der in­gen kom­mer for å be­vi­se noe. Det tren­ger de ikke, sier Pe­ter Wemö.

Den svens­ke vise­man­nen og mu­si­ke­ren slo seg ned på Ju­støy uten­for Lil­le­sand for ti år si­den, sam­men med ko­na Ma­rit En­ger­vik. Si­den da har Al­fred (6) og Ag­nes (4) kom­met til. En gang i året in­vi­te­rer de til stor vise­fest i ha­gen, med gjes­ter fra hele Nor­den.

Tra­di­sjo­nen star­tet av en svært na­tur­lig grunn.

– Det er så mye plen her, sier Pe­ter.

Noe må man jo fyl­le ple­nen med, og ekte­pa­ret valg­te å fyl­le den med ven­ner og ven­ners ven­ner fra vise­mil­jø­et.

Fre­dag mor­gen satt om­trent 25 gjes­ter og slur­per i seg fro­kost­grøt un­der et part­ytelt i ha­gen. Før fre­da­gen er omme, vil­le om­trent 60 være på plass, og un­der selve fes­ten fre­dag kveld, var det an­ty­det rundt 100 fest­stem­te vise­san­ge­re.

– Det blir helt fullt, sa Pe­ter i går for­mid­dag.

Før de sis­te kaffe­skvet­te­ne er druk­ket opp, fin­ner Gun­ter Escher fram gi­ta­ren. Det blir «Rei­nert med bei­net». Ha­nen Mol­tas gau­ler med fra hønse­går­den på and­re si­den av hu­set.

ET FEL­LES SPRÅK

Da Pe­ter var ten­åring, var han på sitt førs­te vise­treff. Noe av det han lik­te godt, var den sto­re al­ders­spred­nin­gen. Alt fra små­barn som var med for­eld­re­ne, til de som had­de pas­sert pen­sjons­al­der med god mar­gin.

– Al­ders­gren­se­ne blir vis­ket ut. Jeg som 18-åring kun­ne om­gås men­nes­ker på som var 70. Vi had­de de sam­me in­ter­es­se­ne.

Han me­ner også det er na­tur­lig å sam­le folk fra hele Nor­den. Vi­se­ne er et fel­les ut­trykk her i nord.

– Vi spi­ser det sam­me, blir for­ban­na på det sam­me, står opp og leg­ger oss sam­ti­dig og for­els­ker oss på al­le si­der av gren­se­ne. Fø­lel­se­ne er de sam­me.

Han tror også bar­na som er med på tref­fe­ne har stort ut­byt­te av det å få ven­ner fra de and­re nor­dis­ke lan­de­ne.

– Det er det sam­me språ­ket, bare uli­ke dia­lek­ter.

STUDIO På LOFTET

I kveld står de to svens­ke­ne Elo­na Plan­man og Pär Sör­man på

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

De tre vise­menn, Ha­rald Waagard, Odd Ar­ne Schi­stad og Gun­ter Escher, drar i gang «Rei­nert med bei­net» ved fro­kost­bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.