Så fort­set­ter man

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

sce­nen. Etter de har gjort sitt, er fa­ren stor for at gi­ta­ren går på rund­gang i ha­gen. Det er meldt regn, men det er iføl­ge Pe­ter in­gen hind­ring. For noen år si­den spil­te sam­me Pär Sör­man i øsen­de regn.

– Vi måtte skru opp vo­lu­met litt på grunn av brå­ket fra været, men selv i regn er det fan­tas­tisk stem­ning her, be­dy­rer han.

I til­legg til å job­be som mu­si­ker, har han dre­vet studio i hu­set si­den 2012. Her kan mu­si­ke­re leie seg inn i lei­lig­he­ter på ste­det og job­be så mye de vil mens de er her. Blant dem som har vært inn- om si­den star­ten, er svi­ger­far Jan En­ger­vik, Char­lot­te Qva­le og di­ver­se nor­dis­ke vise­ar­tis­ter.

– DET ER EN FA­MI­LIE

En av ar­tis­te­ne som har be­nyt­tet seg av stu­dio­et på Tei­ge­ne, er Lone Wern­blad. Hun kom­mer fra Dan­mark, og har vært med på tref­fet på Tei­ge­ne de sis­te 6–7 åre­ne. Hun er full­tids vise­san­ger og låt­skri­ver, og har spilt inn fle­re lå­ter hos Pe­ter, som hun har kjent i 30 år. Hun kom inn i vise­mil­jø­et gjen­nom sin far, som tok hen­ne med på treff fra hun var li­ten. Nå ar­ran­ge­rer hun selv et år­lig treff i Dan­mark, og har med sine egne barn til Tei­ge­ne.

– Det har blitt som en fa­mi­lie. El­ler, det er en fa­mi­lie, sier hun.

Pe­ter sier seg hjer­tens enig med Lone.

– Har man be­gynt med det­te, så fort­set­ter man, sier han.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Pe­ter Wemö i stu­dio­et på Tei­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.