Pål Ra­ke

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ELI VAN DER EYNDEN

●● Kris­tian­sand, opp­rin­ne­lig fra Egersund

●● Mu­si­ker

Hva er din ster­kes­te kul­tur­opp­le­vel­se?

– Jeg be­søk­te Trollpik­ken i Egersund i for­ri­ge uke. Det var ster­ke sa­ker!

Hva le­ser du ak­ku­rat nå?

– «Hvor­dan els­ke en far – og over­le­ve» av Vet­le Lid Lars­sen. Lars­sen har et rikt og vi­talt språk. Helt unikt hva gjel­der form og sti­lis­tisk sans. En oase midt i det­te inn­holds­hys­te­ri­et al­le er så opp­tat­te av om da­gen.

Hvil­ken bok kom du ald­ri gjen­nom?

– Til bryl­lu­pet fikk vi boka Kjær­lig­he­tens fem språk. Sat­te meg ned med den en kveld. Jeg kon­klu­der­te vel med at vi har langt fle­re kjær­lig­hets­språk enn bare fem i vårt ek­te­skap, hel­dig­vis. Men jeg fikk bladd litt i den, da.

Hva vil­le du gjort hvis du var dik­ta­tor for en dag?

– Gitt læ­re­ne den til­li­ten de tren­ger fra sam­fun­net for å kun­ne ut­fø­re sitt sam­funns­opp­drag. Det­te ved å gi dem stør­re fag­lig fri­het og der­nest høy­ere lønn. Kan­skje kid­sa må be­gyn­ne å be­ta­le litt for un­der­vis­nin­gen også? Det er som kjent vans­ke­lig å set­te pris på noe som er gra­tis. I de sis­te før­ti åre­ne har det vært so­si­alt ak­sep­tert å ut­ba­su­ne­re i et­hvert kaffe­sel­skap hvor elen­di­ge læ­re­re man har hatt opp igjen­nom. Sann mine ord: I de fles­te til­fel­ler sier slik opp­før­sel mye mer om oss som ele­ver, enn om læ­rer­stan­den.

Hvil­ken se­rie MÅ du se?

– Jeg og ko­na sit­ter klist­ret til «House of Cards»!

Hva dri­ver du med ak­ku­rat nå på kul­tur­fron­ten?

– Nå er det høy­se­song i Ra­ke AS, med Brygga og om­kring­lig­gen­de som­mer­kon­ser­ter. Og i høst blir det en stor nor­ges­tur­né med Be­ta­les, før jule­kon­ser­te­ne set­ter inn. Full rul­le!

Hvil­ken låt skul­le du øns­ke du had­de skre­vet?

– «Kon­gen På Ha­vet» av le­gen­den Ter­je For­moe.

Hva kun­ne vært bed­re med kul­tur­byen Kris­tian­sand?

– Jeg er im­po­nert over kul­tur­byen Kris­tian­sand. Men vi lig­ger nok litt bak Oslo i pro­fe­sjo­na­li­tet, og så had­de vi hatt godt av fle­re ak­tø­rer, slik at en del hvi­te menn (og kvin­ner) som pusher 50 fikk litt kon­kur­ran­se. Hel­te­ne av Palme­sus har jeg vel­dig san­sen for. Og Brygge­ban­det er jeg blitt vel­dig glad i. Jeg tror jeg els­ker kul­tur­byen Kris­tian­sand!

Hva er din størs­te guil­ty plea­sure?

– Det er min split­ter nye BMW i3. For en rå bil. Null til hund­re på sju se­kun­der! Og så er det ver­dens mest miljø­venn­li­ge bil. Så så vold­somt guil­ty er det ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.