Hva er li­vets me­ning?

Faedrelandsvennen - - NÆRT - MARGUNN SERIGSTAD DAHLE, Første­lek­tor NLA Gim­le­kol­len

– Hva er egent­lig me­nin­gen med li­vet? Spørs­må­let er like over­vel­den­de som det er nær­gå­en­de, en­ten det mø­ter oss som en stil­le und­ring el­ler et smerte­fullt, ind­re kaos. Et kjerne­spørs­mål som al­le livs­syn for­sø­ker å sva­re på, og som selv­sagt er med un­der ka­pit­let «Be­tyr det noe for li­vet?» i boka jeg har re­la­tert til den­ne uka; Grill en kris­ten.

Spørs­må­let for­ut­set­ter at me­ning fak­tisk fin­nes. Og folk flest vil nok si at slikt som kjær­lig­het, god­het, gle­de, krea­ti­vi­tet og fellesskap gjør li­vet me­nings­fullt. Men hvor­for er det slik? Fak­tisk er det vans­ke­lig å for­kla­re me­ning hvis vi ikke tror at Gud fin­nes. Da le­ver vi i et uper­son­lig uni­vers der alt som skjer, er til­fel­dig. Hvor­dan kan vi da for­kla­re at vi opp­le­ver mye me­nings­fullt? Og hva når li­vet går i svart og vi ikke ser noen me­ning?

Hol­der på­stan­den fra livs­syn som sier at vi selv har an­svar for å ska­pe me­ning? Nei. Men hvis Gud fin­nes, så fin­nes me­ning al­le­re­de. Og Bi­be­len skild­rer en Gud som rek­ker ut hån­den til oss for å sva­re på vår leng­sel et- ter me­ning. Han har skapt både uni­ver­set og oss med en hen­sikt.

Me­nin­gen med li­vet er rett og slett å være men­nes­ke og leve hele bred­den av vårt liv sam­men med Gud! Han som kjen­ner oss fullt ut og mø­ter oss der vi er. Et me­nings­fullt liv, alt­så, også i møte med det me­nings­løse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.