Ta hel­ler en tur til nabo­fjel­let

Vil du unn­gå kø på Nor­ges mest kjen­te fjell­tu­rer? Her er tip­se­ne til nabo­fjel­let. Tu­re­ne som ofte gir like god ut­sikt, men du får den ale­ne...

Faedrelandsvennen - - TEMA - HANS KRIS­TI­AN KROGH-HANSSEN

Et lett slør av som­mer­regn for­dam­per i det so­len kjem­per seg frem. Et en­somt tur­føl­ge tra­ver lett­beint over en mar­kant fjell­rygg.

Langt der ne­de un­der dem, skim­tes de krong­le­te ten­tak­le­ne av små­el­ver ut fra Øv­re Lei­run­gen. På and­re si­den av det sma­ragd­grøn­ne Gjen­de-van­net, rei­ser Bess­eg­gen seg.

Der en av Nor­ges mest kjen­te fjell­tu­rer går. Vi­den kjent helt si­den Per Gynts fa­mø­se «Bukke­ritt» i Ib­sens «Sam­le­de Vær­ker», til in­ter­na­sjo­nal suk­sess som fjell-de­sti­na­sjon. I som­mer for­ven­tes det at over 50.000 tu­ris­ter vil gå fot­tu­ren.

– Det ser ut som det er god kø på kaia ved Gjen­des­heim al­le­re­de for å ta bå­ten inn til Me­muru­bu. Det blir folk­somt over Bess­eg­gen i dag, sier Roar Gulle­stad.

– Her på Kn­ut­s­høe er vi der­imot ale­ne. Det kom­mer nok and­re hit i dag også, men in­gen av dem vil fort­set­te opp på Veslløyft­tin­den. Det skal bli moro å se ut­sik­ten mot maur­tua, sier han.

EKSPLOSIV ØK­NING

For det er li­ten tvil om at po­pu­la­ri­te­ten rundt fjell­vand­ring øker dra­ma­tisk på de mest kjen­te de­sti­na­sjo­ne­ne i lan­det.

Ek­sem­pel­vis blir det an­slått at 800 per­soner gikk opp til Troll­tun­ga i Od­da i 2010. Seks år se­ne­re var an­tal­let 80.000. I år for­ven­tes det at over 100.000 per­soner vil be­sti­ge den kjen­te fjell­for­ma­sjo­nen.

På Preike­sto­len ved Lyse­fjor­den ven­tes det i år over 300.000 men­nes­ker.

Bil der­fra det o na­tu­r­at­trak­sjo­ne­ne går ver­den rundt og blir ofte truk­ket frem i reise­li­vets« må be­sø­ke »- lis­ter. Den ame­ri­kans­ke un­der­hold­nings nett­si­den Buzz­fe­ed har kå­ret Troll­tun­ga til det hef­tigs­te ste­det i ver­den å ta bil­de av deg selv.

Det­te fø­rer til ut­ford­rin­ger. Dår­lig ut­styr­te og ut­slit­te tur­gå­ere, red­nings­ak­sjo­ner og kø­dan­nel­se har pre­get de­sti­na­sjo­ner som Preike­sto­len, Troll­tun­ga og Bess­eg­gen de sis­te se­son­ge­ne.

Det er ikke så rart me­ner Jostein Aa­sen som job­ber som tindeve­gle­der i Nor­ges­guide­ne og er med­lem av den al­pi­ne red­nings­grup­pen i Sogn.

– Det er vik­tig å un­der­stre­ke at øken­de turisme i fjell­hei­men er po­si­tivt så len­ge det skjer på na­tu­rens pre­mis­ser. Vi skal alt- så ikke gjø­re fy­sis­ke til­rette­leg­gin­ger i na­tu­ren slik at folk som ikke har for­ut­set­nin­ger for å være ute i norsk na­tur, li­ke­vel skal kun­ne ta seg frem der. Det vi nord­menn gjer­ne ser på som en «søn­dags­tur», er eks­tre­me ut­ford­rin­ger for folk som ald­ri har satt sine bein uten­for as­falt og be­tong tid­li­ge­re, sier Aa­sen.

VIL SPRE TRA­FIK­KEN

Aa­sen me­ner god in­for­ma­sjon i al­le ledd fra dem som ar­bei­der med reise­liv er vik­tig for å gjø­re tu­ris­men i fjel­let bære­kraf­tig.

– Det er vik­tig å ikke bare vise glans­bil­der fra ut­sik­ten på top­pen, men også rea­lis­tis­ke bil­der fra tu­ren dit i mar­keds­fø­rin­gen. Folk må også få hjelp til tur­plan­leg­ging. For at fle­re skal få gode tur­opp­le­vel­ser, så bør nok også fle­re gå med guide. Og det er mye å vel­ge mel­lom i Nor­ge. Det er verdt å ten­ke på at den bes­te ut­sik­ten til de fi­nes­te fjel­le­ne, den får du ofte på nabo­fjel­let, sier han.

Kom­mu­ni­ka­sjons sjef i DNT, Met­te Øi­nes Hab­ber­stad, me­ner det er god plass i den nors­ke na­tu­ren fort­satt, men at vi må job­be for å spre tra­fik­ken.

– Både til fle­re ste­der og til and­re pe­rio­der. Bare se på Nord-nor­ge, der har mørke­ti­den nå blitt en like vik­tig del av se­son­gen for­di de har vært flin­ke til å ut­vik­le et til­bud rundt nord­ly­set. I til­legg må vi job­be for å spre godt fjell­vett og til­rette­leg­ge litt eks­tra rundt de de­sti­na­sjo­ne­ne med al­ler størst på­trykk, slik man nå er i gang med rundt Na­sjo­na­le Tu­rist­sti­er, sier Hab­ber­stad.

NA­SJO­NA­LE TU­RIST­STI­ER

Må­let med Na­sjo­na­le tur­sti­er er å til­rette­leg­ge bed­re på noen få, ut­valg­te tur­mål der da­gens si­tua­sjon ikke er bære­kraf­tig.

– Det er vel­dig gøy at så man­ge, både nord­menn og ut­len­din­ger, nå vil gå på tur i nors­ke fjell. Men norsk na­tur­for­valt­ning er ikke la­get for at tu­sen­vis av folk som ald­ri har lest fjell­vett­reg­le­ne skal ta sel­fie på en stein­blokk i Har­dan­ger. Der­for tror jeg rik­tig til­rette­leg­ging gjør at na­tur­sli­ta­sjen på tur­må­let vil bli mind­re.

– Pa­ra­dok­set er at til­rette­leg­ging med for ek­sem­pel sher­pa­trap­per også gir mer be­søk og at fle­re får mu­lig­het til å gå tu­ren, men det er man­ge ek­semp­ler på at na­tu­ren tå­ler det godt, sier Tryg­ve Sun­de Kol­de­rup, dag­lig leder i Hvits­erk of Nor­way som ar­ran­ge­rer fjell­tu­rer i Nor­ge og utlandet.

Kold­rup me­ner også at folk bør se seg bed­re rundt når de er i fjel­let. Både med tan­ke på ak­ti­vi­tet og de­sti­na­sjon.

– Av de over 100.000 som er for­ven­tet å stå på Troll­tun­ga i som­mer og se bort på Fol­ge­fon­na, er det nes­ten in­gen som prø­ver seg på en skik­ke­lig bre­tur der, sier han.

UT­SIK­TEN ALE­NE

Til­ba­ke på Bess­eg­gens nabo­fjell kan de før-

ste fot­tu­ris­te­ne skim­tes over eggen på and­re si­den av Gjen­de-van­net. Så langt borte og små, at en av dem ale­ne knapt vil­le vært syn­lig. Sam­men blir de li­ke­vel en rek­ke.

Roar Gulle­stad og tur­føl­get har ak­ku­rat nådd top­pen av Veslløyft­tin­den (1540 moh.) etter å ha gått over Kn­ut­s­høe. Ut­sik- ten mot Bess­eg­gen, Bess­høe, Surt­nings­sue og Kn­ut­s­høe er for­mi­da­bel. De to van­n­e­ne som ka­rak­te­ri­se­rer tu­ren over Bess­eg­gen – det grøn­ne Gjen­de og det blå Bess­vat­net – er også et skue her­fra.

– Det er ikke len­ge si­den jeg var på både Kjerag, Bess­eg­gen og Preike­sto­len, men det å være ale­ne i fjel­let og na­tu­ren er en vik­tig del av tu­ren for min del. Tu­ren opp hit var litt mer in­tens og spen­nen­de da det ikke var noen mer­ket sti opp, men ut­sik­ten står på in­gen måte til­ba­ke for den man får på selve Bess­eg­gen, sier Gulle­stad.

FOTO: INGVILD BAK­KE DNT

Bis­pen også et fint al­ter­na­tiv til den sta­dig mer po­pu­læ­re Roms­dal­seg­gen.

FOTO: ANDRÉ MARTON PE­DER­SEN

Tu­ren fra Kin­sar­vik til Sta­va­li tu­rist­hyt­te går langs fle­re sto­re fosse­fall.

FOTO: HANS KRIS­TI­AN KROGHHANSSEN FOTO: STAV­AN­GER TURISTFORENING

Tu­ren langs Lei­run­gen el­ler over Kn­ut­s­høe er vak­ker og lig­ger rett i nær­he­ten av Bess­eg­gen på Vald­res­flya. Flør­li­t­rap­pen med sine 4444 trinn er et godt al­ter­na­tiv i Lyse­fjor­den.

FOTO: MARIUS DALSEG SAET­RE

Ta en over­nat­ting på Nye Skå­pet tu­rist­hyt­te og kan­skje prøv et av al­ter­na­ti­ve­ne til Preike­sto­len og Kjerag­bol­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.