Al­ter­na­ti­ver i nær­he­ten av de mest po­pu­læ­re fjell­tu­rene:

NABO­FJELL

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Al­ter­na­tiv til Preike­sto­len:

● Bak­ken gård og Hen­gjan­de­nibbå. Bak­ken gård lig­ger len­ger inn i Lyse­fjor­den fra Preike­sto­len fjell­stue, og du kan nå den idyl­lis­ke går­den både med hur­tig­båt til Bak­ken kai og 30 mi­nut­ters gan­ge til fots en­ten fra Songe­sand (1 time) el­ler Preike­sto­len fjell­stue (6–7 ti­mers gan­ge).

● En fin rute er å ta bå­ten inn og gå til­ba­ke til Preike­sto­len fjell­stue.

● Når du pas­se­rer Hop­pet kan du nyte den fan­tas­tis­ke ut­sik­ten over Lyse­fjor­den før du even­tu­elt tar en av­stik­ker til mi­nia­tyr­ut­ga­ven av Preike­sto­len – Hen­gjan­de­nibbå.

Al­ter­na­tiv til Kjerag:

● Flør­li­t­rap­pe­ne. I Flør­li ved Lyse­fjor­den lig­ger Nor­ges lengs­te trapp, men flott ut­sikt ut­over Lyse­fjor­den.

● Trap­pen be­står av 4444 trinn, og går langs rør­ga­ten fra Flør­li kraft­sta­sjon til Terne­vatn. Den er 740 me­ter lang og opp­til 45 gra­der bratt.

● Om du vil ha en eks­tra fin tur, kan du gå inn­om den nye og spek­ta­ku­læ­re tu­rist­hyt­ta kalt Skå­pet.

● Flør­li er også mer enn bare trap­pe­ne, det er et helt lite sam­funn fra kraft­ut­byg­gin­gen, og med kafé i den gam­le kraft­hal­len.

● Det an­be­fa­les ikke å gå ned Flør­li­t­rap­pe­ne, men det er en fin al­ter­na­tiv vei rundt. Det går også rute­båt til Flør­li.

Al­ter­na­tiv til Troll­tun­ga:

● Kin­sar­vik–sta­va­li. Tu­ren fra Hu­se­da­len til Sta­va­li tu­rist­hyt­te er et godt al­ter­na­tiv. Mest kjent for sine spek­ta­ku­læ­re fosse­fall, men også for grøn­ne da­ler og sva­berg langs el­ven, ut­sikt over flot­te fjell­par­ti­er og vill na­tur.

● Se blant an­net den spek­ta­ku­læ­re Søte­fos­sen på vei­en og av­slutt tu­ren med et stampe­bad 1024 me­ter over ha­vet.

● Sta­va­li tu­rist­hyt­te er et godt ut­gangs­punkt for tu­rer vi­de­re inn­over Har­dan­ger­vid­da.

Al­ter­na­tiv til Roms­dal­seg­gen:

● Bis­pen el­ler Kon­gen. I Roms­da­len lig­ger fjel­le­ne som per­ler på en snor. Om du drar til top­pen av Troll­sti­gen kan du en­ten føl­ge sti­en ut til kan­ten av Troll­veg­gen, el­ler gå and­re vei­en, inn til fjell­top­pe­ne Bis­pen el­ler Kon­gen. Beg­ge top­pe­ne gir spek­ta­ku­lær ut­sikt, men tu­re­ne opp er gans­ke brat­te. Her må man være litt fjell­vant og tåle høy­der.

Al­ter­na­tiv til Bess­eg­gen:

● Bukke­læ­gret. Ved si­den Veslløyft­tin­den som be­skre­vet over, er Bukke­læ­gret et godt al­ter­na­tiv til Bess­eg­gen. Fjel­let lig­ger på den T-mer­ke­de sti­en mel­lom Gjende­bu og Me­muru­bu i Midt-jo­tun­hei­men, og har en bratt stig­ning fra Gjende­bu på ca. 500 høyde­me­ter opp til pla­tå­et på Me­murut­un­ga.

● Fra Me­murut­un­ga går tu­ren vi­de­re over Sju­gurd­tin­den og ned til Me­muru­bu.

● På de brat­tes­te par­ti­ene er det sik­ret med kjet­ting og wire som man kan hol­de seg i. Man har hele ti­den prakt­full ut­sikt over vest­enden av Gjen­de, Gjende­van­net og fjel­le­ne på sør­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.