– Han har gjort meg ster­ke­re men­talt

Ma­lin Au­ne (22) har am­bi­sjo­ner om å bli en nøk­kel­spil­ler for Vi­pers den­ne se­son­gen, og lar seg in­spi­re­re av store­bror Joakim (23), som re­pre­sen­te­rer Nor­ge i ski­hopp.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HEN­RIK GILL hen­rik.gill@fvn.no

Lille­søs­ter Au­ne ble klar for Vi­pers al­le­re­de i ja­nu­ar – fra Opp­sal. Hun er for ti­den på lands­lags­sam­ling i Un­garn, men gle­der seg til å kom­me i gang for fullt i sin nye klubb.

– Jeg ser fram til å kom­me skik­ke­lig i gang. Jeg har vært med på litt av opp­kjø­rin­gen, og det krib­ler vel­dig, sier kant­spil­le­ren til Fædre­lands­ven­nen.

VIDT FOR­SKJEL­LI­GE IDRETTER

Au­ne fikk sin de­but på kvinne­lands­la­get i 2015, og var med i trop­pen som tok gull un­der EM i Sve­ri­ge i 2016. Hen­nes store­bror, Joakim Au­ne, er også lands­lags­ut­øver. 23-årin­gen hop­per på ski, og de­bu­ter­te i ver­dens­cu­pen i mars.

Det til tross for at han er døv på ene øret, har krys­tall­sy­ken, vi­rus på ba­lanse­ner­ven, Mé­niè­res syk­dom og tinnitus. Det er ikke op­ti­malt som ski­hop­per, en idrett som kre­ver gode ba­lanse­fer­dig­he­ter.

– Det har selv­føl­ge­lig vært ut­ford­ren­de. Men al­le hjem­me har støt­tet meg gjen­nom det, og i det sis­te har det godt vel­dig bra, sier ski­hop­pe­ren.

– EN STOR IN­SPI­RA­SJON

– Han har im­po­nert meg til de gra­der – det han har gjort er kjempe­bra. Joakim er en stor in­spi­ra­sjon for meg, og jeg had­de nok ikke vært der jeg er i dag uten ham, skry­ter lille­søs­ter Au­ne.

Vi­pers-spil­le­ren for­tel­ler at søs­ken­pa­ret har et vel­dig godt for­hold. De snak­ker sam­men om­trent an­nen­hver dag over te­le­fon, og tre­ner med hver­and­re når de rei­ser hjem til fa­mi­li­en i fe­rien.

– Han støt­ter meg all­tid, spe­si­elt hvis ting har but­tet litt imot, el­ler mo­ti­va­sjo­nen ikke har vært på topp. Joakim er utro­lig sterk på det men­ta­le, det er der han har hjulpet meg mest. Han har jo hatt mye mot­gang, og jeg har brukt man­ge av de tek­nik­ke­ne som har fun­ket for ham. Der har jeg lært mye, for­tel­ler hun.

Store­bror Au­ne av­slø­rer også hvor vik­tig det har vært for han å ha så gode støtte­spil­le­re rundt seg.

– HAD­DE LAGT OPP UTEN HEN­NE

– Ma­lin er en av de mest sen­tra­le støtte­spil­ler­ne jeg har, hun be­tyr enormt mye for meg. Jeg had­de nok slut­tet med ski­hopp, had­de det ikke vært for hen­ne. Hun har hjulpet meg gjen­nom fle­re tøf­fe pe­rio­der, sam­men med res­ten av fa­mi­li­en, sier han.

23-årin­gen trek­ker fram EM­gul­let til hånd­ball­spil­le­ren som et ek­sem­pel på in­spi­ra­sjon.

– Det var spe­si­elt da hun tok Em-gull i de­sem­ber i fjor. Sam­me kvel­den som hun vant mes­ter­ska­pet, hop­pet jeg skik­ke­lig

dår­lig un­der kon­ti­nen­tal­cu­pen i Fin­land. Men etter å ha sett hen­ne vin­ne Em-gull ble jeg skik­ke­lig in­spi­rert. Uka etter skul­le jeg hop­pe kon­ti­nen­tal­cup i Sveits, der jeg gjor­de det bra. Jeg hav­net på andre­plass, og var ikke langt unna po­eng til Hopp­uka, for­tel­ler han.

– VIL Nå TOP­PEN MED VI­PERS

Etter over­gan­gen fra Opp­sal, hå­per Ma­lin Au­ne å ta nye steg i Vi­pers. 22-årin­gen har tro på at kris­tian­san­der­ne skal kun­ne gjø­re det enda bed­re i år, sam­men­lig­net med den im­po­ne­ren­de fjor­års­se­son­gen.

– Jeg tror vi kan gjø­re det enda bed­re enn det la­get pres­ter­te i fjor. Jeg hå­per at vi kan kjem­pe om se­rie- og cup­gull. Om vi har en god opp­kjø­ring i au­gust, tror jeg også vi kan kla­re å avan­se­re i Cham­pions League-kva­li­ken, me­ner hun.

Au­ne øns­ker å bli en vik­tig bi­drags­yter på høyre­kan­ten for sin nye klubb.

– Jeg kom­mer inn i grup­pen med vel­dig mye vil­je. Jeg har god fy­sikk og kan bi­dra med man­ge mål. Jeg hå­per på å bli en nøk­kel­spil­ler, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Joakim Au­ne (23) har de­bu­tert på hopp­lands­la­get og del­tatt i den tysk-øster­ris­ke hopp­uka, mens Vi­pers-spil­ler Ma­lin Au­ne (22) al­le­re­de har vun­net mes­ter­skaps­gull med Nor­ge.

FOTO: PRIVAT

Store­bror Joakim var på plass da Ma­lin Au­ne spil­te lands­kamp mot Frank­ri­ke i juni.

FOTO: PRIVAT

Ma­lin og Joakim Au­ne har all­tid stilt opp for hver­and­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.