Ven­ne­sla-dril­ler mot ver­dens­eli­ten

Faedrelandsvennen - - SPORT - IDA BJØRKÅS, tre­ner Ven­ne­sla Drill

So­fie Ne­ver­dal fra Ven­ne­sla Drill er spent før Drill Grand Prix i Kroa­tia 4-6. au­gust.

I ka­te­go­ri­en «One Ba­ton», som er et sol­o­pro­gram, skal So­fie kon­kur­re­re mot del­ta­ge­re fra hele ver­den. For So­fie har som­mer­en bå­ret preg av mye for­be­re­del­ser opp mot kon­kur­ran­sen, og nå som kon­kur­ran­sen nær­mer seg be­gyn­ner spen­nin­gen å kjen­nes på krop­pen.

– Mitt mål for kon­kur­ran­sen er egent­lig bare å gjen­nom­føre pro­gram­met mitt slik jeg har trent på og få en best mu­lig frem­vis­ning av det­te. Ni­vå­et på kon­kur­ran­sen er sky­høyt, og det kom­mer ut­øve­re fra USA, Ca­na­da og Ja­pan, som er blant ver­dens bes­te. Men det er jo vel­dig kult å få stil­le mot de bes­te, sier So­fie og leg­ger til:

– I som­mer har det blitt gans­ke mye eks­tra tre­ning, og sær­lig nå de sis­te uke­ne før vi drar blir det gans­ke in­tenst. Og det er jo ikke bare pro­gram­met som skal sit­te, men man skal jo helst ha litt kon­troll på ner­ve­ne før en så stor kon­kur­ran­se.

Ven­ne­sla Drill, klub­ben Ne­ver­dal re­pre­sen­te­rer, ble star­tet i 2015 og tel­ler i dag om­lag 20 dril­le­re. Nå i høst tar klub­ben opp nye re­krut­ter – som for­hå­pent­lig­vis kan bli frem­ti­di­ge del­ta­ke­re til na­sjo­na­le og in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­ser.

FOTO: IDA BJØRKÅS

So­fie Ne­ver­dal (22) i ak­sjon un­der NM i korps­drill i fjor. Hun vant Nm-sølv både i 2015 og i 2016 med et twirl team.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.