Vil gi del­tids­an­sat­te for­trinns­rett

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen fore­slår å end­re ar­beids­miljø­lo­ven for å sik­re at del­tids­an­sat­te får for­trinns­rett til nye stil­lin­ger.

– Vi imøte­kom­mer nå ster­ke krav fra ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne om at del­tids­an­sat­te må få for­ster­ket sin for­trinns­rett når det ut­ly­ses ny stil­ling. Vi fore­slår der­for en end­ring av ar­beids- miljø­lo­ven hvor del­tids­an­sat­te gis for­trinns­rett til å få ut­vi­det sin stil­ling frem­for at ar­beids­gi­ver gjør en ny­an­set­tel­se, sier ar­beids- og so­sial­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) til VG.

For­sla­get sen­des nå ut på hø­ring. Må­let er å gjen­nom­føre end­rin­gen fra nytt­år. Del­tids­an­sat­te har al­le­re­de en slik rett i lo­ven, men Høy­este­rett av­vis­te li­ke­vel for­trinns­ret­ten for del­tids­an­sat­te i en dom i fjor.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.