Is­rael be­kym­ret over Ab­bas' svik­ten­de helse

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Is­rael er be­kym­ret over hel­sa til pa­le­sti­ner­nes 82 år gam­le pre­si­dent Mah­moud Ab­bas, som fre­dag var in­ne til un­der­sø­kel­se på syke­hus.

Pa­le­stins­ke kil­der opp­ly­ser at stri­den om Ha­ram al-sha­rif i Øst-je­ru­sa­lem de sis­te to uke­ne har vært kre­ven­de for den ald­ren­de pre­si­den­ten, som bæ­rer preg av å være ut- mat­tet. Det­te var år­sa­ken til at han fre­dag var in­ne til un­der­sø­kel­se på et syke­hus i Ramal­lah på Vest­bred­den, skri­ver Haa­retz.

Is­ra­els­ke og pa­le­stins­ke kil­der sier til avi­sen at Ab­bas’ helse­til­stand grad­vis har blitt for­ver­ret de sis­te må­ne­de­ne, selv om nære med­ar­bei­de­re av ham for­sø­ker å un­der­slå det­te.

Ab­bas har tid­li­ge­re blitt be­hand­let for pro­stata­kreft og har også slitt med hjerte­pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.