Slik sva­rer de and­re par­ti­ene:

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Odd Om­land, stor­tings­re­pren­sen­tant for Ap i Vest-ag­der: – Vi går til valg på å øke skat­te­ne for­di alle skal bi­dra og alle skal med. For­mues­skat­ten vil økes med rundt fem mil­li­ar­der i året. De ri­kes­te skal også be­ta­le skatt. På den an­nen side har vi re­du­sert kraf­tig på sel­skaps­skat­ten, fra rundt 30 til 23 pro­sent. Vi vil også ha en mye mer ak­tiv næ­rings­po­li­tikk enn nå­væ­ren­de re­gje­ring.

Gro-ani­ta My­kjå­land, Stor­tings­kan­di­dat for Sp i AustAg­der: – Rud­len­de kom­mer med ek­semp­ler som vi­ser di­lem­ma­ene i for­mues­skatte­po­li­tik­ken. Vi øns­ker for­mues­skatt for­di de ri­kes­te også må bi­dra, men vi øns­ker skatte­fri­tak for ar­bei­den­de ka­pi­tal, alt­så ma­ski­ner og ut­styr. Vi fikk til noe i skatte­for­li­ket, men ikke nok. Vi vil også øke bunn­fra­dra­get yt­ter­li­ge­re, slik at fær­re be­ta­ler for­mues­skatt.

Hans Fr. Grø­van, stor­tings­re­pre­sen­tant for KRF i VestAg­der: – I skatte­for­li­ket fikk vi ned skatte­sat­sen for ar­bei­de­ne ka­pi­tal til 80 pro­sent. Vi vil fort­set­te med å re­du­se­re skat­ten på ar­bei­den­de ka­pi­tal ned mot null. Vi vil be­hol­de for­mues­skat­ten for å sik­re at de al­ler ri­kes­te også bi­drar til fel­les­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.