Hen­rik­sen ser­ve­rer valg­flesk

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN,

I et inn­legg i Fædre­lands­ven­nen 27. juli kom­mer Ka­ri Hen­rik­sen (Ap) med lov­na­der om at pen­sjo­nis­ter med 300.000.- i pen­sjon skal få et til­legg på 7.400.- i år­lig pen­sjon med en ar­bei­der­styrt re­gje­ring.

●● For det førs­te er det vel ikke så man­ge pen­sjo­nis­ter som har 300.000.- i år­lig pen­sjon.

Det and­re er at Ap var med på pen­sjons­enig­he­ten i Stor­tin­get for noen år si­den som re­sul­ter­te i at grunn­pen­sjo­nen ble un­der­re­gu­lert med 0,75 %. Ap har også vært med på å fra­ta pen­sjo­nist­for­bun­det for­hand­lings­ret­ten i lønns­opp­gjø­re­ne.

Der­for er lov­na­de­ne fra Hen­rik­sen lite tro­ver­di­ge. Valg­flesk kal­les det, og det­te fles­ket be­gyn­ner etter hvert å bli litt harskt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.