Vil hol­de seg unna ski­mil­jø­et

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Ma­rit Bjør­gen øns­ker ikke å job­be med lang­renn de førs­te åre­ne etter at hun har lagt opp. Ski­dron­nin­gen me­ner det er vik­tig for hen­ne å gjø­re noe an­net.

– Jeg er usik­ker på hva jeg vil gjø­re. Jeg har ikke noe kon­kret. Den da­gen jeg leg­ger ski­ene på hyl­la, så vil jeg ta et fri­år og fin­ne ut hvil­ken vei jeg skal ta, sier Bjør­gen til VG.

Når 37-årin­gen kom­mer til å gi seg, kan hun ikke sva­re på. Trøn­de­ren har imid­ler­tid gjort det klart at nes­te års vin­ter­le­ker i sør­kore­ans­ke Py­e­ong­chang blir hen­nes sis­te OL.

Bjør­gen ser ikke for seg å hop­pe rett over i en tre­ner­rol- le når hun er fer­dig som ak­tiv ut­øver.

– Jeg sy­nes det er in­ter­es­sant, men den da­gen jeg gir meg sår blir det vik­tig for meg å ta noen år av. Kom­me bort fra mil­jø­et og even­tu­elt kom­me til­ba­ke se­ne­re. Det er for at jeg ikke skal gå rett på det sam­me igjen, sier hun. Tid­li­ge­re i år vant hun tre in­di­vi­du­el­le gull un­der ski-vm i Lah­ti. I det sam­me mes­ter­ska­pet var hun også selv­skre­ven på det nors­ke kvinne­la­get som tok en over­le­gen sta­fett­sei­er. Det er na­tur­lig at Bjør­gen er blant de al­ler størs­te fa­vo­rit­te­ne kom­men­de se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.