Mann i 20-åre­ne sik­tet for vold­tekts­for­søk på Lund

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

En mann er sik­tet for for­søk på over­falls­vold­tekt natt til søn­dag.

– Jeg kan be­kref­te at det har vært et vold­tekts­for­søk natt til søn­dag, sier Leif Vag­le, sek­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

VARETEKTSFENGSLES

Over­fal­let skjed­de i nær­he­ten av Shell­sta­sjo­nen i Mar­viks­vei­en på Lund. Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen klok­ka 03.38 natt til søn­dag.

– Po­li­ti­et dro til ste­det etter en mel­ding om at ei kvin­ne var for­søkt vold­tatt. Det ble da på­gre­pet en mann i umid­del­bar nær­het, sier Vag­le.

Man­nen, som er i midt­en av 20-åre­ne, ble satt i ar­res­ten, og vil iføl­ge Vag­le bli va­re­tekts­fengs­let tirs­dag. – Ved­kom­men­de er sik­tet for for­søk på over­falls­vold­tekt. Han er av­hørt, men jeg øns­ker ikke å gå nær­me­re inn på hva han har sagt, sier Vag­le.

FULG­TE ETTER FRA BYEN

Kvin­nen som er i midt­en av 30-åre­ne er også av­hørt.

– Vi­de­re er vi i gang med å av­høre vit­ner. Det er fle­re per­soner vi me­ner kan ha opp­lys­nin­ger om sa­ken, sier Vag­le.

Man­nen skal ha fulgt etter kvin­nen fra byen og over til Lund. Her skal han ha an­tas­tet hen­ne, før han ble for­styr­ret og av­brutt.

HØR­TE SKRIKING

Et vit­ne til hen­del­sen for­tel­ler om skriking ved Shell­sta­sjo­nen, og at fle­re sam­men skal ha be­stemt seg for å fin­ne ut av hvor det kom fra.

– Vi hør­te noen som grein. De­ret­ter så vi en som løp mot Sol­bygg. Vi løp etter ka­ren, og fikk tak i ham. Så stod vi sam­men med ham til po­li­ti­et kom, for­tel­ler vit­net, som øns­ker å være ano­nym.

Po­li­ti­et øns­ker ikke å gå i de­talj på hvor­dan på­gri­pel­sen skjed­de.

FOTO: ARKIVFOTO

En mann skal ha fulgt etter en kvin­ne fra byen før han over­falt hen­ne i nær­he­ten av Shell­sta­sjo­nen på Lund natt til søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.