Strøm­mer igjen til Tyr­kia

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Tu­ris­te­ne strøm­mer igjen til Tyr­kia, til tross for frykt for ter­ror­ak­sjo­ner og po­li­tisk uro.

Inn­tek­te­ne fra tu­ris­me var i and­re kvar­tal på 43 mil­li­ar­der kro­ner, en øk­ning med 8,7 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor. Det vi­ser tall fra myn­dig­he­te­ne, gjen­gitt av Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Inn­tek­te­ne fra tu­ris­me står for 12 pro­sent av Tyr­kias to­ta­le brutto­na­sjo­nal­inn­tekt (BNP).

Ved ut­gan­gen av førs­te kvar­tal så det dys­tert ut for tu­rist­næ­rin­gen i Tyr­kia, og inn­tek­te­ne fra tu­ris­men var da helt nede på 1999-nivå. Det­te skyld­tes også en di­plo­ma­tisk strid med Russ­land.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.