FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

His­to­rikk: Nord-koreas ra­kett­pro­gram

● 1970-tal­let: Star­ter å ut­vik­le en egen ver­sjon av Sov­jet­unio­nens Scud-b-ra­kett, med en rekke­vid­de på 300 kilo­me­ter.

● 1984: Gjen­nom­fø­rer førs­te prøve­sky­ting.

● 1987-1992: Be­gyn­ner ut­vik­ling av egne mis­si­ler Scud-c (500 km), Ro­dong-1 (1.300 km), Ta­epo­dong-1 (2.500 km), Musu­dan-1 (3.000 km) og Ta­epo­dong-2 (6.700 km)

● Au­gust 1998: Ta­epo­dong-1 prøve­sky­tes over Ja­pan.

● Sep­tem­ber 1999: Stans i prøve­sky­tin­ge­ne for å kom­me USA i møte.

● 12. juli 2000: Mis­sil­sam­ta­le­ne mel­lom USA og Nord-korea en­der med brudd, etter at nord­korea­ner­ne kre­ver 1 mrd. dol­lar i året for å av­stå fra opp­sky­tin­ger.

● 3. mars 2005: Nord-korea av­slut­ter prøve­stan­sen på grunn av Bush-ad­mi­ni­stra­sjo­nens fiendt­li­ge po­li­tikk.

● 5. juli 2006: Prøve­sky­ter sju mis­si­ler, in­klu­dert en langt­rek­ken­de Ta­epo­dong-2 som eks­plo­de­rer etter 40 se­kun­der.

● 9. ok­to­ber 2006: Gjen­nom­fø­rer en un­der­jor­disk atom­vå­pen­test.

● 5. april 2009: Sky­ter en lang­dis­tanse­ra­kett over Ja­pan og inn i Stille­ha­vet.

● 25. april 2009: Enda en un­der­jor­disk atom­prøve­spreng­ning.

● 13. april 2012: Sky­ter opp det de hev­der er en lang­dis­tanse­ra­kett som skal sky­te opp en sa­tel­litt, men den går i opp­lø­sing kort etter opp­skyt­nin­gen.

● 12. de­sem­ber 2012: Lyk­kes i å sky­te opp en sa­tel­litt ved hjelp av en fler­trinns­ra­kett.

● 13. fe­bru­ar 2013: Tred­je un­der­jor­dis­ke atom­prøve­spreng­ning.

● 16. ja­nu­ar 2016: Fjer­de un­der­jor­disk atom­prøve­spreng­ning av det de hev­der er en hydro­gen­bom­be – noe som blir be­stridt av eks­per­ter.

● 9. mars 2016: Kim Jong-un hev­der de har ut­vik­let et atom­strids­hode som kan plas­se­res i et mis­sil.

● 23. april 2016: Test­fy­rer ra­kett fra un­der­vanns­båt.

● 8. juli 2016: USA og Sør-korea of­fent­lig­gjør pla­ner om et mis­sil­for­svars­sys­tem.

● 3. au­gust 2016: Nord-korea av­fy­rer for førs­te gang et bal­lis­tisk mis­sil inn i Ja­pans øko­no­mis­ke sone.

● 9. sep­tem­ber 2016: Fem­te atom­vå­pen­test.

● 6. mars 2017: Av­fy­rer fire bal­lis­tis­ke ra­ket­ter i det de sier er en øvel­se på et an­grep på USAS ba­ser i Ja­pan.

● 7. mars 2017: USA be­gyn­ner ut­plas­se­ring av Thaad-sys­te­met i Sør-korea.

● 14. mai 2017: Av­fy­rer en bal­lis­tisk ra­kett som flyr 700 km før det lan­der i Ja­pan­ha­vet. Ana­ly­ti­ke­re me­ner ra­ket­ten har mu­lig­het til å nå den ame­ri­kans­ke øya Guam, 4.500 kilo­me­ter borte.

● 4. juli 2017: Av­fy­rer et bal­lis­tisk mis­sil som flyr 930 kilo­me­ter før det lan­der i Ja­pan-ha­vet. Ana­ly­ti­ke­re me­ner mis­si­let har en reke­vid­de på 6.700 kilo­me­ter, noe som be­tyr at det kan nå Alas­ka.

● 28. juli 2017: Av­fy­rer en ny bal­lis­tisk ra­kett som iføl­ge Pen­ta­gon flyr om lag 1.000 kilo­me­ter før det lan­der i Ja­pan-ha­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.