Bil­in­du­stri­ens føde­by kan være først ute med die­sel­for­bud

Tysk dom­stol ba­ner vei­en for for­bud mot die­sel­bi­ler i Stutt­gart – byen hvor Tysk­land bil­in­du­stri ble skapt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JENS BOSRUP, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/ POLITIKEN

Fre­dag fikk en miljø­or­ga­ni­sa­sjon som kre­ver for­bud mot de mest for­uren­sen­de die­sel­bi­le­ne i Stutt­gart, med­hold i ret­ten. For­bu­det mot die­sel­bi­ler kan bli gjel­den­de al­le­re­de fra nytt­år, iføl­ge dom­sto­len.

For­bu­det vil ikke være uri­me­lig el­ler stri­de mot Eu-reg­le­ne, iføl­ge dom­mer Wolf­gang Klein. Inn­byg­ger­nes helse skal nem­lig all­tid prio­ri­te­res først.

HAR OVERSKREDET EUS KRAV

Sa­ken ble reist av miljø­or­ga­ni­sa­sjo­nen De­ut­sche Umwelt­hil­fe (DUH), med på­stand om at del- sta­ten Ba­den-württem­berg ikke har levd opp til sin plikt om å be­gren­se an­de­len av den gif­ti­ge Nox-gas­sen, som sær­lig die­sel­bi­ler slip­per ut mye av.

Luft­for­urens­nin­gen i Stutt­gart har overskredet EUS krav i en år­rek­ke, og der­for fast­slo dom­me­ren at myn­dig­he­te­ne er for­plik­tet til å gjø­re noe med pro­ble­met.

For ret­ten frem­la myn­dig­he­te­ne en plan som om­fat­ter farts­be­grens­ning i de­ler av den ind­re byen, ut­vi­del­se av kol­lek­tiv­til­bu­det og fle­re el­bi­ler i den of­fent­li­ge bil­par­ken. Den nye pla­nen åp­ner også mu­lig­he­ten for å for­by de mest for­uren­sen­de die­sel­bi­le­ne, men det er et upo­pu­lært skritt som myn­dig­he­te­ne har vært iv­ri­ge etter å unn­gå. De har i ste­det sat­set på at bil­pro­du­sen­te­nes løf­ter om å be­gren­se for­urens­nin­gen fra die­sel­mo­to­rer vil­le bli opp­fylt, og at det vil­le løse pro­ble­met, skri­ver De­ut­sche Wel­le.

RULLER VI­DE­RE

Bil­pro­du­sen­te­ne har imid­ler­tid vans­ker med å få til den­ne re­duk­sjo­nen i for­urens­ning i die­sel­mo­to­rer. Selv Stutt­garts egne bil­pro­du­sen­ter sli­ter.

Daim­ler AG måt­te tid­li­ge­re i juli kal­le til­ba­ke mer enn tre mil­lio­ner Mer­ce­des-bi­ler med die­sel­mo­tor, nett­opp for­di de mis­ten­kes for å for­uren­se mer enn de skal. Bloom­berg skri­ver også at bi­le­ne skal ha in­stal­lert en pro­gram­vare som ly­ver om de re­el­le ut­slip­pe­ne fra mo­to­re­ne, ikke ulik pro­gram­va­ren som tid­li­ge­re har blitt fun­net i Vol­ks­wa­gens bi­ler. Få da­ger etter Daim­lers be­slut­ning om til­bake­kal­ling kun­ne også Au­di – det and­re av Stutt­garts kjen­te bil­mer­ker – mel­de at fab­rik­ken til­bake­kal­ler 850.000 die­sel­bi­ler av sam­me grunn.

Tors­dag i for­ri­ge uke måt­te også Por­sche – den tred­je Stutt­gart-ba­ser­te bil­pro­du­sen­ten – føye seg til skan­dale­lis­ten da Tysk­lands trans­port­mi­nis­ter, Alex­an­der Dobrindt, an­kla­get bil­pro­du­sen­ten for juks med ut­slipps­tal­le­ne fra den po­pu­læ­re Cayen­ne-mo­del­len.

Skan­da­len med jukse­pro­gram­vare i die­sel­bi­le­ne ble først opp­da­get i Vol­ks­wa­gens bi­ler for to år si­den, men lig­nen­de pro­gram­vare har se­ne­re blitt fun­net hos fle­re and­re bil­pro­du­sen­ter. Sam­ti­dig med an­gre­pet på Por­sche krev­de trans­port­mi­nis­te­ren at Vol­ks­wa­gen trek­ker til­ba­ke 22.000 sports­vog­ner (SUV) fra mar­ke­det.

Den tys­ke bil­in­du­stri­en ble til i nett­opp Ba­den-württem­berg, hvor det hvert år pro­du­se­res over en mil­lion Mer­ce­des-, Au­di- og Por­sche-bi­ler. 340.000 men­nes­ker er an­satt ved bil­fab­rik­ke­ne.

VUR­DE­RER DIE­SEL­FOR­BUD

And­re tys­ke byer har fulgt sa­ken med spen­ning, etter­som fle­re byer har de sam­me ut­ford­rin­ge­ne med ut­slipp fra die­sel­mo­to­rer og er un­der press fra miljø­grup­per som øns­ker å for­by de mest for­uren­sen­de mo­del­le­ne fra kjø­ring i tys­ke sen­trums­om­rå­der.

De­ut­sche Wel­le skri­ver at av-

gjø­rel­sen i ret­ten i Stutt­gart an­ta­ke­lig vil bli an­ket.

I Dan­mark øns­ker et fler­tall av po­li­ti­ker­ne på råd­hu­set i Kø­ben­havn å for­by die­sel­bi­ler fra og med 2025. Re­gje­rin­gen sier seg imid­ler­tid uenig, og der­som Kø­ben­havn øns­ker å set­te ned for­bud mot die­sel­bi­ler, vil det kre­ve en lov­end­ring.

Fle­re par­ti­er har tid­li­ge­re tatt til orde for et slikt for­bud, og nå har også de dans­ke so­sial­de­mo­kra­te­ne sagt seg vil­lig til å støt­te for­bu­det.

FOTO: MICHAEL DALDER, REU­TERS

For to år si­den ble det opp­da­get jukse­pro­gram­mer i Vol­ks­wa­gens die­sel­bi­ler. I for­ri­ge uke ble også den Stutt­gart-ba­ser­te bil­pro­du­sen­ten Por­sche føy­et til skan­dale­lis­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.