Au­stad må gå

Faedrelandsvennen - - MENING - NI­NA NARVE­STAD OG KJÆ­RAN DAH­LE,

Stabs­sjef Bård Au­stad i Ag­der-po­li­ti­et må gå av.

●● Etter at den na­zis­tis­ke ter­ror­or­ga­ni­sa­sjo­nen Nord­front fritt fikk lov til å mar­sje­re i Kris­tian­sand lør­dag, er folk i sjokk og kan ikke tro det er mu­lig.

Fun­ge­ren­de stabs­sjef hos po­li­ti­et for­sva­rer be­slut­nin­gen med at man vil­le unn­gå kon­fron­ta­sjo­ner.

På lør­dag fikk over 50 folk fra Nord­front mar­sje­re fritt, folk som sver­ger til Adolf Hit­ler og hvor med­lem­mer er dømt for vold og drap. Ak­sjo­nen var ulov­lig og in­gen til­la­tel­se var gitt.

Bård Au­stad vi­ser her at han ikke ev­ner å be­skyt­te lo­kal­be­folk­nin­gen mot trus­se­len na­zis­men re­pre­sen­te­rer. Når po­li­ti­et tar slike av­gjø­rel­ser, er det et sig­nal om his­to­rie­løs­het og en hån mot alle na­zis­mens ofre både un­der and­re ver­dens­krig og i 2017.

Vi la­get en Face­bo­ok-side søn­dag hvor vi kre­ver hans av­gang, og den har al­le­re­de fått nes­ten 400 «li­kes» (man­dag).

For at ho­mo­fi­le, jø­der, flykt­nin­ger, me­nings­mot­stan­de­re og alle and­re som na­zis­men ut­pe­ker som fien­der skal få være tryg­ge i ga­te­ne og slip­pe na­zis­tisk ter­ror, kre­ver vi Bård Au­stad sin av­gang. Bare slik kan man unn­gå en slik sjok­ke­ren­de hen­del­se i Nor­ges ga­ter igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.