Ol­sok på Mar­kens

Faedrelandsvennen - - MENING - TO­RE HEIDENREICH, Kris­tian­sand

Lør­dag fei­ret vi Ol­sok til min­ne om Hel­li­ge Olav som falt i sla­get på Stikle­stad på den­ne dato i 1030. Det­te er en of­fi­si­ell flagg­dag hos oss.

●● Men hvil­ke flagg opp­lev­de vi på Mar­kens den­ne lør­dags­for­mid­da­gen? Jo, vi opp­lev­de å måt­te gå gjen­nom en flagg­borg av høyre­eks­tre­mis­ter. Dis­se had­de ikke søkt om til­la­tel­se til sin ak­sjon, iføl­ge po­li­ti­et. De var for­nuf­tig nok blitt nek­tet i Fred­rik­stad, men alt­så ikke hos oss.

Her kun­ne de i fred og ro få dele ut flyge­blad med sin pro­pa­gan­da! Jeg har selv hatt en far som var ak­tiv i mot­stands­kam­pen un­der

2. ver­dens­krig, så det var svært ek­kelt å opp­le­ve det­te av­skye­li­ge.

Og alt uten at po­li­ti­et grep inn. Tvert om, her så jeg rundt 10 uni­for­mer­te nær­mest skjer­met ak­sjo­nis­te­ne for å unn­gå bråk! Det­te har alt­så po­li­ti­et res­sur­ser til. Men å hjel­pe den van­li­ge og lov­ly­di­ge bor­ger i å opp­kla­re ek­sem­pel­vis enk­le ty­ve­ri­er er det ver­re med, da kla­ges det over mang­len­de ka­pa­si­tet og res­sur­ser!

Og by­ens øvers­te po­li­tis­ke le­der, fun­ge­ren­de ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen, skyg­ger unna og vil ikke kri­ti­se­re po­li­ti­et. Snakk om feig­het!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.