10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. AU­GUST 2007

●● Po­liti­mes­ter Bjørn Harei­de sø­ker ikke nytt åre­mål og slut­ter som sjef for or­dens­mak­ten på Ag­der nytt­års­af­ten. – Det­te er en vans­ke­lig be­slut­ning som jeg har tatt etter mye tenk­ning fram og til­ba­ke, sier Harei­de som i går tok imot Fædre­lands­ven­nen til eks­klu­sivt in­ter­vju. Harei­de har le­det Ag­der-po­li­ti­et i seks år og har to be­grun­nel­ser for å fra­tre. – Jeg var den førs­te po­liti­mes­te­ren som gikk inn på et åre­mål. Po­en­get er å sik­re be­ve­gel­se og for­ny­el­se i p po­liti­le­del­sen. Jeg ten­ker prin­si­pi­elt om det­te te, og da er det rik­tig av meg å iva­re­ta at ord­nin nin­gen vir­ker slik. Den and­re grun­nen er at seks år er len­ge for en mann som fyl­ler 60 år 13. fe­bru fe­bru­ar 2008, sier man­nen som alt­så gir seg som po­litim po­liti­mes­ter og me­ner at en le­der bør slut­te mens han fre frem­de­les har lyst til å fort­set­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.