Det er en for­fer­de­lig sak, det er en tra­ge­die.

Si­tua­sjo­nen til den nå draps­sik­te­de 15-årin­gen ble dis­ku­tert på et møte mel­lom Kris­tian­sand kom­mu­ne og Barne­og fa­mi­lie­mi­nis­ter Solveig Hor­ne i juni. Hun ble både sjok­kert og lei seg da hun hør­te om dra­pet på Ma­rie Sku­land (17).

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: CONNIE BENTZRUD connie.bentzrud@fvn.no

– Jeg sy­nes det er en for­fer­de­lig sak, det er en tra­ge­die, sier Solveig Hor­ne til Fædre­lands­ven­nen.

Bar­ne- og fa­mi­lie­mi­nis­te­ren fra Frp ble både sjok­kert og lei seg da hun hør­te om dra­pet på Ma­rie Sku­land (17).

– Først og fremst går tan­ke­ne mine til de på­rø­ren­de som har mis­tet en av sine nær­mes­te.

Barne­mi­nis­te­ren øns­ker ikke å kom­men­te­re selve hen­del­sen el­ler 15-årin­gens his­to­rie etter­som den nå skal grans­kes av Helse­til­sy­net.

– Jeg er glad for at det nå blir til­syn med både barne­ver­net og helse­tje­nes­te­ne. Det vil gi oss in­for­ma­sjon vi må se nær­me­re på når vi har fått re­sul­ta­tet av til­sy­net, sier Hor­ne.

Stats­rå­den kjen­ner del­vis til 15-årin­gens his­to­rie et­ter et møte med Kris­tian­sand kom­mu­ne i juni i år.

– Der kom den­ne jen­ta opp som ett av fle­re ek­semp­ler, men i ano­ny­mi­sert form. Så bak­grun­nen hen­nes, den har jeg in­gen kunn­skap om.

På mø­tet i juni, ble det snak­ket om fle­re av de ut­ford­rin­ge­ne re­gio­nen har hatt med både barn som har drept, og and­re vans­ke­li­ge pro­blem­stil­lin­ger med barn un­der barne­ver­nets om­sorg.

–Det er noe av det som ble tatt opp på det­te mø­tet før fe­rien, og det har jeg full sym­pa­ti for. Det er jo vans­ke­lig og tøft for en re­gion og til dels små kom­mu­ner å ha så sto­re tun­ge sa­ker som har med­ført drap.

– VANS­KE­LIG å GAR­DE­RE SEG

Men Hor­ne vet ikke hvor­dan man skal unn­gå nye sli­ke hen­del­ser.

– Det er vans­ke­lig å gar­de­re seg mot sli­ke hen­del­ser, men vi må gjø­re alt vi kan for at barn og unge som tren­ger hjelp skal får tid­lig hjelp.

Hun me­ner mye lig­ger i det fore­byg­gen­de ar­bei­det med barn og unge.

– Jeg me­ner det vik­tigs­te vi kan gjø­re, for det er jo en år­sak til at vel­dig man­ge barn og unge hav­ner der de er. Det er jo også ofte et rop om hjelp. Jeg har hatt man­ge mø­ter med barne­verns­barn som selv sier at det er et rop om hjelp og så spør­res det om hvor­for de har den at­fer­den de har.

Hor­ne me­ner det er vik­tig å kom­me tid­lig på ba­nen, og dess­uten vir­ke­lig lyt­te til det bar­na selv har å si.

– Der har vi dess­ver­re en lang vei å gå, selv om det lig­ger vel­dig ty­de­lig og klart i lov­ver­ket at barn og unge skal med­vir­ke i egne sa­ker og skal lyt­tes til og bli hørt.

IKKE NOE GALT MED LOVEN

Stats­rå­den har tid­li­ge­re gitt ut­trykk for at det ikke er noe i vei­en med lov­ver­ket når det gjel­der bruk av tvang og and­re virke­mid­ler over­for de bar­na som er mest ut­age­ren­de. Og hun har ikke end­ret me­ning.

– Jeg me­ner lov­ver­ket er vel­dig ty­de­lig og er på plass, men det har vel­dig mye med prak­ti­se­rin­gen av lov­ver­ket å gjø­re, fast­hol­der Hor­ne.

Nok en gang me­ner hun det er man­gel på kom­pe­tan­se, kunn­skap og for­stå­el­se av lov­ver­ket som er det størs­te pro­ble­met.

– Det er et le­del­ses­an­svar, og jeg har vært vel­dig ty­de­lig på at jeg har øns­ket inn­spill på hva som even­tu­elt trengs av end­rin­ger i lov­ver­ket. Så kla­rer jeg ikke å få ty­de­li­ge nok svar fra dem der ute som er fag­per­soner. Dess­ver­re så er det nok en del som går på mang­len­de kunn­skap og kom­pe­tan­se om prak­ti­se­rin­gen av lov­ver­ket.

– Hvis dere me­ner det mang­ler kom­pe­tan­se, hva gjør dere med det?

– Vi kom­mer nå i høst med en stor kom­pe­tanse­stra­te­gi hvor vi ten­ker både på dem som er un­der ut­dan­ning, men også i for­hold til le­de­re. Vi har satt i gang fle­re til­tak, men jeg vrir også ho­det mitt og lu­rer på hvor­dan skal vi få dem som job­ber med barn og unge hver dag til å bli flin­ke­re til å snak­ke med bar­na, sier Hor­ne.

– Det er kan­skje der det lig­ger, for når en jen­te står på en bru gang et­ter gang og ro­per om hjelp, så er det vel noe som svik­ter?

- Ja, på ge­ne­relt grunn­lag så kan jeg si at når det er barn og ung­dom som har en slik at­ferd, så er det jo et rop om hjelp. Og det er jo en grunn til det.

Også sam­ar­bei­det mel­lom psy­kisk helse­vern og barne­vern kan

❞ Det er vans­ke­lig å gar­de­re seg mot sli­ke hen­del­ser, men vi må gjør alt vi kan for at barn og unge som tren­ger hjelp skal få tid­lig hjelp.

SOLVEIG HOR­NE,

bar­ne- og fa­mi­lie­mi­nis­ter (Frp) bli bed­re me­ner barne­mi­nis­te­ren.

– Det vi har sett, spe­si­elt der hvor barn og unge fal­ler mel­lom to sto­ler, som dess­ver­re alt for man­ge gjør, det er at dis­se tren­ger hjelp både fra psy­kia­tri­en og barne­ver­net og så har ikke dis­se hatt et godt nok sam­ar­beid.

PSYKIATRI- OG BARNEVERNSINSTITUSJON TIL SØRLANDET?

Hele 76 pro­sent av barn og ung­dom på barnevernsinstitusjon har en el­ler an­nen form for psy­kisk li­del­se i føl­ge en forsk­nings­rap­port fra NTNU. Blant an­net der­for øns­ker barne­mi­nis­te­ren i sam­ar­beid med helse­mi­nis­te­ren som et prøve­pro­sjekt å opp­ret­te fle­re så­kal­te kom­bi­na­sjons­in­sti­tu­sjo­ner, hvor barn og unge både kan være un­der barne­ver­nets om­sorg, sam­ti­dig som de mot­tar god psy­kisk helse­hjelp. Stats­råd Hor­ne har tid­li­ge­re ut­trykt at en av dis­se kan bli lagt til Sørlandet. Nå går hun litt len­ger i å love at en slik in­sti­tu­sjon kan hav­ne her.

– Nå skal jeg gå så langt at jeg sier at Sørlandet er en svært ak­tu­ell kan­di­dat for å få en slik in­sti­tu­sjon, sier Hor­ne

– Hvem er det som skal av­gjø­re det?

-Det er di­rek­to­ra­tet som skal gjø­re de vur­de­rin­ge­ne. Men vi har sagt at det­te skal være oppe å stå for­hå­pent­lig­vis al­le­re­de nes­te år. For det er helt klart at det er be­hov for en fel­les in­sti­tu­sjon for de bar­na og ung­dom­me­ne som tren­ger en så tett og god opp­føl­ging av både barne­vern og psy­kisk helse­vern.

– Og da er det vel na­tur­lig å leg­ge en slik in­sti­tu­sjon til Sørlandet?

– Sørlandet er en svært ak­tu­ell kan­di­dat til en slik in­sti­tu­sjon, sier barne­mi­nis­te­ren.– Sørlandet er en svært ak­tu­ell kan­di­dat til en slik in­sti­tu­sjon, sier barne­mi­nis­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.