Nå leg­ges 623 kilo­me­ter ka­bel

Et­ter år med for­be­re­del­ser er job­ben i gang. De førs­te me­ter­ne av den 623 kilo­me­ter lan­ge Nordlink-ka­be­len er lagt og Volles­fjord er teg­net inn på Euro­pas ener­gi­kart.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– En stor dag, fast­slår Stein A. Auno og Ragn­hild Katte­land i Stat­nett og Nexans. Et­ter år med for­be­re­del­ser er job­ben med å leg­ge NordLink-ka­be­len fra Nor­ge til Tysk­land i gang.

– En stor dag! fast­slår Stein A. Auno og Ragn­hild Katte­land. De er pro­sjekt-topp­folk fra hen­holds­vis Stat­nett og det glo­ba­le, fransk-eide ka­bel­kon­ser­net Nexans, og de står og ven­ter tål­mo­dig på at førs­te del av Nord­linkka­be­len skal kom­me til syne i åp­nin­gen på en tun­nel med 45 centi­me­ters dia­me­ter rett inn fra Volles­fjord i Flekkefjord.

Tun­ne­len er 300 me­ter lang. I den and­re en­den lig­ger ka­bel­ski­pet Nexans Ska­ger­rak for­ank­ret. På land­si­den, 90 me­ter over hav­nivå, står en hydr­au­lisk vinsj og trek­ker på ka­be­len fra gi­gant- sne­l­la på ski­pet. Om bord sen­der de ut kob­ber­ka­bel i til­pas­set tem­po. Hver me­ter vei­er 50 kilo, så noe slin­ger i val­sen er ikke av det gode.

Det går et par ti­mer. Man­ge tys­ke presse­folk og an­sat­te fra Stat­nett og den tys­ke sys­tem­ope­ra­tø­ren Ten­net pra­ter og ven­ter. Så pra­ter og ven­ter de litt til. Og en­de­lig – der kom­mer ka­be­len til syne. Straks tas den fag­mes­sig hånd om av folk med kjele­dress, hjelm, ma­skin­as­si­stan­se og godt, gam­mel­dags hånd­verk­tøy.

Stor ju­bel!

PLANLAGT LEN­GE

– Før bry­te­ren kan slås på i 2020, har Nordlink kos­tet opp mot to mil­li­ar­der euro (18-19 mil­li­ar­der kro­ner), opp­ly­ser Stein A. Auno.

– Selve ka­be­len er pro­du­sert ved Nexans’ fab­rikk i Hal­den. Den har røt­ter til­ba­ke til STK, leg­ger Ragn­hild Katte­land til.

De to, og utal­li­ge and­re, har job­bet med å for­be­re­de Nordlink i man­ge år. Plan­leg­gin­gen tok til i 2010, kon­se­sjon ble gitt i 2013. Og nå leg­ges alt­så en ny sjø-kraft­ka­bel mel­lom Nor­ge og et an­net land. Fra før lig­ger det fire kab­ler til Dan­mark, pluss Nor­ned-for­bin­del­sen mel­lom Kvi­nes­dal og Eems­ha­ven i Ne­der­land.

– Egent­lig be­står Nordlink av to pa­ral­lel­le like­strøm­kab­ler, en pluss og en mi­nus. Vi be­gyn­ner med den førs­te, se­ne­re leg­ges den nes­te, for­tel­ler Ragn­hild Katte­land.

For­bin­del­sen blir to­talt på 623 kilo­me­ter, hvor­av 516 kilo­me­ter på hav­bunn. Lan­dings­sted i Tysk­land er Wil­ster i Sch­leswig-hol­stein, helt nord i lan­det.

SIRA-KVINA

Nordlink kob­les opp til det nors­ke sen­tral­net­tet, som Stat­nett dri­ver. Ende­sta­sjo­nen på norsk side er på Erts­myra på Ton­stad i Sir­dal, som i prak­sis be­tyr kraft­an­leg­ge­ne i Sira-kvina-sys­te­met. Men det be­tyr ikke at strøm­men nød­ven­dig­vis kom­mer der­fra, når den går i ret­ning Tysk­land. Og Stein A. Auno fra Stat­nett bare ler når Fædre­lands­ven­nen be­gyn­ner å snak­ke om grønn-ener­gi-ga­ran­ti­er, som det har vært kri­tisk opp­merk­som­het rundt i det sis­te.

– Det te­ma­et lig­ger jeg unna! sier han.

Men han an­ty­der at van­li­ge strøm­kun­ders Nordlink-kost­nad blir tre-fire øre per kilo­wattime på nett­lei­en. Dess­uten min­ner han om at for­sy­nings­sik­ker­he­ten bed­res når Nor­ge kan få el-kraft fra Kon­ti­nen­tet.

– Så noen pris­top­per á la 2008 og 2009 opp­le­ver vi nep­pe igjen, pro­gnos­ti­se­rer han.

ELGEN MANG­LER

Som nevnt er det stort opp­bud av tys­ke presse­folk – fra tv, nett­avi­ser og selv­es­te Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung.

– Kom­mer det­te på Ta­ge­sschau i kveld? spør Fædre­lands­ven­nen et par av dem.

– Bare i Sch­leswig-hol­stein, hvor ka­be­len kom­mer i land. I 2020, når bry­te­ren kan skrus på, kom­mer det nok på den na­sjo­na­le ho­ved­sen­din­gen, sva­res det.

– Had­de det hav­net på Ta­ge­sschau i kveld om Stat­netts kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­ling had­de frem­skaf­fet en elg?

– Ja!

● 13. ok­to­ber 2013 ga olje- og energi­de­par­te­men­tet Stat­nett kon­se­sjon til å byg­ge to nye uten­lands­for­bin­del­ser som øker Nor­ges ka­pa­si­tet for strøm­ut­veks­ling med ut­lan­det med nes­ten 50 pro­sent.

● Nordlink vil gå fra Ton­stad i Vest-ag­der til Wil­ster i Tysk­land, og er planlagt fer­dig i 2018. North Sea Network (NSN) vil gå fra Kvil­dal i Ro­ga­land til Blyth i

Stor­bri­tan­nia, og er planlagt fer­dig i 2020.

Ek­sis­te­ren­de for­bin­del­se Kon­se­sjons­søkt el­ler un­der byg­ging NOR­GE God­kjent

FOTO: WOLDCAM/STAT­NETT

Nede i Volles­fjord lig­ger ka­bel­ski­pet Nexans Ska­ger­rak, 90 me­ter høy­ere in­ne på land kom­mer Nordlink-ka­be­len opp fra tun­ne­len som en­der i det hvi­te fel­tet t.h. i bil­det. Der­fra går den vi­de­re til byg­get t.v. og fort­set­ter i luft­strekk.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Stein A. Auno og Ragn­hild Katte­land er topp­folk på pro­sjek­tet fra hen­holds­vis Stat­nett og Nexans.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.