Fikk skryt av stats­mi­nis­te­ren

De sis­te åre­ne har Fi­bo AS i Lyng­dal in­ves­tert 120 mil­lio­ner kro­ner i nye ma­ski­ner. Tirs­dag be­søk­te stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg be­drif­ten og skrøt av sat­sin­gen på de an­sat­te.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg be­søk­te hjørne­steins­be­drif­ten Fi­bo AS i Lyng­dal i går og lot seg im­po­ne­re av sat­sin­gen på de an­sat­te.

Det var høy­tids­stund i fab­rikk­lo­ka­le­ne til Fi­bo AS i Lyng­dal tirs­dag. Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) la sin valg­kamp­tur­né inn­om hjørne­steins­fab­rik­ken, som det sis­te året har in­ves­tert over 120 mil­lio­ner kro­ner i nye ma­ski­ner og auto­ma­ti­se­ring av pro­duk­sjons­lin­jen. Be­drif­ten le­ve­rer veggsys­te­mer, og er spe­si­elt kjent for veg­ger til bade­rom.

– Det er ikke bare en spe­si­ell in- ter­es­se for bade­roms­veg­ger som gjør at jeg kom­mer til Fi­bo. Det er godt ek­sem­pel på be­tyd­nin­gen av auto­ma­ti­se­ring og di­gi­ta­li­se­ring, sier stats­mi­nis­ter Sol­berg.

STOR INVESTERING

Med et føl­ge av Høy­res stor­tings­kan­di­da­ter, ord­fø­rer, pres­se- og kom­mu­ni­ka­sjons­folk, fikk stats­mi­nis­te­ren på seg hjelm og ble tatt med rundt i pro­duk­sjons­lo­ka­le­ne.

Di­rek­tør Tor­finn Kn­ut­sen ved Fi­bo vis­te sto­re ro­bo­ter som pus- tet og pes­te mens pla­ter ble tatt gjen­nom pro­duk­sjons­pro­ses­sen.

– Vi har byg­get ut fab­rik­ken, og skif­tet alt inn­ven­dig sam­ti­dig som vi had­de full pro­duk­sjon. Det er klart at det var en stor investering for en be­drift med en om­set­ning på om lag 600 mil­lio­ner ko­ner, sier Kn­ut­sen.

SATSER På FOLK

Fi­bo har fått fle­re pri­ser for sin sat­sing på Lean. Di­rek­tør Kn­ut­sen kal­te sat­sin­gen sitt hjerte­barn. Lean-coach Mo­ni­ca Sæ­ter­vik Briseid for­kla­rer at det in­ne­bæ­rer en sat­sing på økt sam­ar­beid i be­drif­ten.

– Det er for­skjel­li­ge ar­beids­me­to­der for for­bed­ring med men­nes­ke­lig fokus. Må­let er å få alle an­sat­te med i for­bed­rings­ar­beid for be­drif­ten. Vi har for ek­sem­pel hatt et 18 ukers pro­sjekt hvor alt fra ope­ra­tø­rer og le­del­sen er sam­men for å for­stå hvor­dan al­les ar­beid på­vir­ker hver­and­re, sier Sæ­ter­vik Briseid.

Stats­mi­nis­te­ren var im­po­nert over hvor­dan be­drif­ten satser på de an­sat­te.

– In­ves­te­rer man så mye i tek­no­lo­gi­en, må man også in­ves­te­re i folk. Det er flott hvor­dan be­drif­ten satser på kunn­skap og kom­pe­tan­se, og det er in­ter­es­sant hvor­dan de dri­ver be­drif­ten, sier Sol­berg.

RINGER I VANNET

I 2016 fikk Fi­bo pris av NHO for sitt ar­beid «Ringer i vannet», som er et sam­ar­beid med lo­ka­le att­fø­rings­be­drif­ter i dis­trik­tet.

– Vi tar inn folk som er uten­for ar­beids­li­vet, og fin­ner ar­beid til dem her som pas­ser for dem. Noen har fått jobb her vi­de­re, mens for noen er det et spring­brett for vi­de­re ar­beid, sier Sæ­ter­vik Briseid.

TID­LIG SAT­SING

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet om at 40.000 sør­len­din­ger går på trygd. Stats­mi­nis­te­ren me­ner det må skje en tid­lig sat­sing for å bry­te møns­te­ret.

– Vi skal ha gode trygde­ord­nin­ger for dem som er syke, men en del av re­krut­te­rin­gen skjer for­di man ikke tid­lig nok har hjul­pet folk ut av si­tua­sjo­nen. Det re­gje­rin­gen gjør, er å star­te ar­bei­det tid­lig, blant an­net med ung­dom så går på sko­len. Vi satser på psy­kisk helse, fra­værs­gren­sen og å åpne for mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser hvor folk får prøvd seg i jobb, sier Sol­berg.

Hun me­ner re­gje­rin­gen prio­ri­te­rer lang­sik­tig fore­byg­ging fram-

for å re­pa­re­re fram­for å re­pa­re­re et­ter at ska­de­ne har skjedd.

– Det tar leng­re tid med fore­byg­ging for å vise re­sul­ta­ter, men vi må lang­sik­tig­het. Vi har tenkt å sit­te en stund, sier Sol­berg. Det piper i ma­ski­ner, og pla­ter løf­tes og sen­des gjen­nom pro­duk­sjons­lin­je­ne. Kn­ut­sen for­tel­ler at opp­gra­de­rin­ge­ne har fire­dob­let pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten.

I fjor pro­du­ser­te Fi­bo ca. to mil­lio­ner kvad­rat­me­ter bade­roms­veg­ger, som til­sva­rer nok til om­trent 80 000 bad. Kn­ut­sen for­tel­ler at 80 % går til det nors­ke mar­ke­det, hvor de har en mar­keds­an­del på rundt 30 %.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Team­le­der Es­pen Lar­sen ved fre­se­lin­ja på Fi­bo har fått fag­brev gjen­nom be­drif­ten og vi­ser stats­mi­nis­ter Sol­berg en pla­te til kjøk­ken.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Er­na Sol­bergs be­søk i Vest-ag­der ble godt do­ku­men­tert av mi­nis­te­ren selv, pres­se og folk som sam­let seg.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Fyr­vok­ter Kjell Ol­sen for­tal­te at de har hatt be­søk av man­ge kjen­te som kom­mer til fy­ret på fe­rie, men at det er førs­te gang stats­mi­nis­te­ren er på be­søk.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

80.000 kvad­rat­me­ter pla­ter blir pro­du­sert på et skift på Fi­bo. De satser tungt på auto­ma­ti­se­ring.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Di­rek­tør Tor­finn Kn­ut­sen vi­ser stats­mi­nis­te­ren rundt i de opp­gra­der­te lo­ka­le­ne.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Lean-coach Mo­ni­ca Sæ­ter­vik Briseid for­kla­rer hvor­dan be­drif­ten job­ber for å få bed­re læring og sam­ar­beid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.