Tror på bed­re ti­der

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp) tror olje­bran­sjen har bed­re ti­der i ven­te. I går be­søk­te han GCE No­de og fikk høre hvor­dan de har ar­bei­det et­ter olje­pris­fal­let i 2014.

Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp) tror olje­bran­sjen har bed­re ti­der i ven­te. Han ser in­gen grunn til at Nor­ge skal re­du­se­re sin olje­pro­duk­sjon, til tross for glo­ba­le klima­ut­ford­rin­ger.

– Jeg ser lyst på frem­ti­den for olje- og le­ve­ran­dør­in­du­stri­en, sier olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes (Frp).

Tirs­dag var han på GCE No­de sam­men med fle­re lo­ka­le Frp-po­li­ti­ke­re, for å høre hvor­dan de har ar­bei­det i ti­den et­ter olje­pris­fal­let i 2014.

STABILE OLJEPRISER

Sø­vik­nes for­tel­ler om to grun­ner til at han nå tror på bed­re ti­der.

– Nå har olje­pri­sen sta­bi­li­sert seg på 50 dol­lar fa­tet, pluss mi­nus. I til­legg har vi det gode ar­bei­det som er gjort i in­du­stri­en med tan­ke på kost­nads­re­duk­sjon og ef­fek­ti­vi­se­ring, sier han.

Iføl­ge olje- og energi­mi­nis­te­ren mel­der sta­dig fle­re be­drif­ter om øk­ning i ak­ti­vi­tet.

– Både olje­sel­ska­per og le­ve­ran­dør­in­du­stri­en, som kan­skje ble al­ler har­dest ram­met, har be­gynt å si at de vil ta inn fle­re folk. Fryk­ten nå er at vi om tre til fire år står i en si­tua­sjon hvor vi fak­tisk mang­ler folk og kom­pe­tan- se, for­di sta­dig fær­re sø­ker seg til ut­dan­nin­ger in­nen­for fel­tet, sier han.

FOKUS På KOM­PE­TAN­SE

An­ne-gre­te El­ling­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i GCE No­de, for­tal­te un­der mø­tet om hvor­dan klyn­gen har ar­bei­det med om­stil­ling.

– Vi er opp­tatt av kom­pe­tanse­byg­ging. Sær­lig har det vært ar­bei­det mye med di­gi­ta­li­se­ring in­nen­for bran­sjen, sa hun.

Til Fædre­lands­ven­nen for­tel­ler hun at det sta­dig job­bes med ut­vik­ling.

– Vi job­ber mye med nye løs­nin­ger, sær­lig in­nen­for olje- og gass­in­du­stri­en.

TRO På OLJE OG GASS

På grunn av glo­ba­le klima­ut­ford­rin­ger har den nors­ke re­gje­rin­gen be­stemt at sam­fun­net må om­stil­les slik at all ut­vik­ling skjer in­nen­for na­tu­rens tåle­gren­ser. Man­ge for­bin­der det­te med for­ny­bar ener­gi. Li­ke­vel me­ner Sø­vik­nes at olje og gass vil stå sterkt i Nor­ge i lang tid frem­over.

– Vi må ta ut­gangs­punkt i hva vi fak­tisk har i Nor­ge. Rett un­der 70 pro­sent av vårt energi­for­bruk er i dag for­ny­bart, sier han og fort­set­ter:

– Vi må ikke tro at vi er så fryk­te­lig «bad guys» i det­te per­spek­ti­vet, vi har for­ny­ba­re res­sur­ser i vind- og vann­kraft.

Olje- og energi­mi­nis­te­ren me­ner olje- og gass­in­du­stri­en er sær­lig vik­tig for nors­ke ar­beids­plas­ser.

– Olje og gass vil bli vik­tig i fle­re ge­ne­ra­sjo­ner, og det er vår vik­tigs­te næ­ring. Det er in­gen grunn til at Nor­ge skal re­du­se­re sin pro­duk­sjon. Jeg er enig i at vi må byg­ge ut og in­ves­te­re i for­ny­bar ener­gi også, men olje og gass har enormt å si for ar­beids­plas­ser langs kys­ten, sier han.

❞ Jeg ser lyst på frem­ti­den for olje- og le­ve­ran­dør­in­du­stri­en.

TER­JE SØ­VIK­NES (FRP), olje- og energi­mi­nis­ter

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Den­ne Frp-gjen­gen har tro­en på at olje­mar­ke­det skal snu. Fra venst­re: Alf Erik An­der­sen, Ter­je Sø­vik­nes, Stei­nar An­der­sen, Hen­ning Skums­voll, The­odor Barn­don Hel­land og Un­ni Nil­sen Hus­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.