Be­kym­ret for fes­ti­va­len

Da­len­de penge­støt­te fra Åseral kom­mu­ne gjør at fes­ti­val­sjef Son­ja Bryn­julf­sen er be­kym­ret for fram­ti­da til Eike­ra­pen Roots Fes­ti­val.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Son­ja Bryn­julf­sen

– Til tross for fjor­årets re­kord­år, hvor det kom 8500 til­skue­re, gikk vi med 400.000 i un­der­skudd. Det skyl­des at støt­ten fra Åseral kom­mu­ne bare blir mind­re og mind­re, sier en be­kym­ret fes­ti­val­sjef for Eike­ra­pen Roots Fes­ti­val, Son­ja Bryn­julf­sen.

Lo­ka­le spon­so­rer, 450 fri­vil­li­ge, bud­sjett­kutt på 200.000 og støt­te fra Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne gjor­de at fes­ti­va­len kun­ne ar­ran­ge­res i år. Så vidt.

KUTTET KOST­NA­DER

– Vi har stram­met inn kost­na­der der vi kan. Ek­sem­pel­vis har vi book­et alle ar­tis­ter selv i år, og ikke via et book­ing­byrå. Det spar­te vi 50.000 på.

Iføl­ge Åseral kom­mu­nes lang­sik­ti­ge øko­nomi­plan, med over­sikt over drifts­til­tak fram til 2020, står det at Eike­ra­pen Roots får til­delt 100.000 i støt­te i år.

I 2018 får fes­ti­va­len 50.000. Men i 2019 er det stopp.

– Før var kom­mu­nen den vik­tigs­te støtte­spil­le­ren. Men noen po­li­ti­ke­re har ty­de­lig­vis sør­get for at vi skal få mind­re og min-

fakta Eike­ra­pen Roots Fes­ti­val

● Er en mu­sikk­fes­ti­val på Eike­ra­pen i Åseral.

● Ble ar­ran­gert for førs­te gang i 2004.

● Årets pro­gram be­står av blant and­re Stei­nar Al­brigt­sen, Vamp, Tri­ne Rein og Puls.

● Fes­ti­val­sjef er Son­ja Bryn­julf­sen.

dre, noe som er trist. Vi hå­per vir­ke­lig ikke at 2017 blir Eike­ra­pens sis­te år.

– SKAL KLA­RE SEG SELV

I øko­nomi­pla­nen skri­ver råd­mann i Åseral, Kjell Gunnar Ol­sen, ge­ne­relt om kom­mu­nens ned­kut­tin­ger:

«Det blir tran­ge­re øko­no­mis­ke kår i den kom­men­de fire­års- pe­rio­den. Det kun­ne gått skik­ke­lig galt. Vi ble del­vis «red­det» av et nytt inn­tekts­sys­tem for kom­mu­ne­ne som trer i kraft fra 2017.»

Ol­sen er for ti­den på fe­rie, men kom­mu­nal­sjef og fun­ge­ren­de råd­mann, Dag­ne Rop­stad, ut­dy­per føl­gen­de til Fædre­lands­ven­nen:

– Vi støt­ter opp og hå­per selv­føl­ge­lig at Eike­ra­pen Roots skal fort­set­te, men må­let er at fes­ti­va­len skal kla­re seg selv og over­le­ve på pri­va­te mid­ler. Og selv om en øko­nomi­plan er grunn­la­get for åre­ne framover, så blir en­hver si­tua­sjon vur­dert på nytt igjen hvert år og tatt opp til nye be­hand­lin­ger.

AVGJØRENDE ÅR

Bryn­julf­sen sier at årets fes­ti­val­run­de, som star­ter tors­dag og va­rer til lør­dag kveld, blir svært avgjørende for fes­ti­va­lens ek­sis­tens framover.

– Vi ven­ter spent på vær­mel­din­ge­ne nå. Det­te er jo et om­rå­de med mye ut­ford­rin­ger, spe­si­elt i for­hold til cam­pen, så været be­tyr mye.

– Hvor­dan lig­ger bil­lett­sal­get an?

– Vi har ikke et sam­let tall klart, men det ser lo­ven­de ut. I hel­ga ale­ne solg­te vi helge­pass på Tick­et­mas­ter for 100.000 kro­ner.

– I fjor had­de vi fire pro­duk­sjons­da­ger med fullt pro­gram, men i år måt­te vi kut­te kost­na­der så vi har tre. Det gjør jo at vi ikke kla­rer å slå fjor­årets til­skuer­tall, 8500, men vi hå­per at vi lan­der på noen tu­sen mind­re, sier Bryn­julf­sen, og leg­ger til at det er plass til 2700 på om­rå­det per dag.

HENTER INN PULS

Til tross for sto­re bud­sjett­kutt er Bryn­julf­sen me­get for­nøyd med

årets pro­gram.

For førs­te gang i his­to­ri­en skal Ven­ne­sla-ban­det Puls dis­ke opp Pink Floyd-klas­si­ke­re til pub­li­kum­met i Åseral.

– Vi hå­per venn­dø­ler kom­mer for å støt­te godt opp om Puls. De pas­ser per­fekt inn i pro­gram­met vårt, me­ner fes­ti­val­sje­fen.

Av and­re høyde­punk­ter på årets pro­gram trek­ker Bryn­julf­sen fram Stei­nar Al­brigt­sen, som sist spil­te på fes­ti­va­len i 2010.

– Al­brigt­sen var en stor del av fes­ti­va­len tid­li­ge­re, og spil­te her hvert år før. Det er vel­dig stas at han og Mo­ni­ka Nor­li kom­mer til­ba­ke for å hol­de in­tim­kon­sert i El­lings Ha­ge. Vi ser også fram til kon­ser­te­ne med To­ve Bøy­gard og ikke minst Gledes­kom­pa­ni­et, sier hun.

FOTO: EIKE­RA­PEN ROOTS FES­TI­VAL

Tors­dag star­ter årets Eike­ra­pen Roots Fes­ti­val i Åseral. Bil­det er fra et tid­li­ge­re år.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Er­lend Før­de og Geir San­da­ker fra Puls. Bil­det er fra cover­ban­dets kon­sert i Huns­fos Næ­rings­park i vår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.