MDG på vip­pen?

I ly av fo­ku­set på de stør­re par­ti­ene, har Miljø­par­ti­et De Grøn­ne sne­ket seg opp­over på må­lin­ge­ne. Par­ti­et kan bli en ufor­ut­sig­bar jo­ker når re­gje­rings­mak­ta skal for­de­les.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Nær­mest helt si­den for­ri­ge valg har Miljø­par­ti­et De Grøn­ne slitt. Ind­re stri­dig­he­ter på top­pen har fått meste­par­ten av den opp­merk­som­he­ten som har blitt par­ti­et til del. Og len­ge lå par­ti­et langt nede på me­nings­må­lin­ge­ne.

Sva­ret er ikke gitt på hvor par­ti­et vil plas­se­re seg i et nytt Stor­ting.

Men MDG har langt fra vært et uin­ter­es­sant par­ti. I ho­ved­sta­den har det fått be­ty­de­lig makt gjen­nom by­rådsam­ar­bei­det med Ap og SV et­ter kom­mune­val­get for to år si­den. Der får par­ti­et gjen­nom­slag for vik­ti­ge de­ler av sin po­li­tikk, om enn til sterk kri­tikk fra de som me­ner pri­vat­bi­lis­men un­der­leg­ges for kraf­ti­ge re­gu­le­rin­ger.

Og i lø­pet av som­mer­uke­ne ser MDG ut til å ha fått til­slut­ning fra fle­re vel­ge­re på na­sjo­nalt plan. Gjen­nom­snit­tet av må­lin­ge­ne for juli gir par­ti­et en opp­slut­ning på det ma­gis­ke tal­let 4,0. Det vil­le i så fall gi en stor­tings­grup­pe på 7–8 re­pre­sen­tan­ter. Skul­le MDG fak­tisk kla­re sperre­gren­sen ved val­get, er det ikke usann­syn­lig at par­ti­et i til­legg kan kom­me på vip­pen og av­gjø­re kam­pen om re­gje­rings­makt i Stor­tin­get.

Det vil i så fall bli en uhy­re in­ter­es­sant si­tua- sjon. MDG selv be­nyt­ter en­hver an­led­ning til å hev­de at de er blokk­uav­hen­gi­ge. Par­ti­et ute­luk­ker kun å sam­ar­bei­de med Frp. Men i prak­tisk po­li­tikk har de grøn­ne lagt seg på en kurs som lig­ger nær­mest venstre­si­den, som MDG alt­så også sam­ar­bei­der med i ho­ved­sta­den.

Li­ke­vel er ikke sva­ret gitt på hvor par­ti­et vil plas­se­re seg i et nytt Stor­ting. Ikke minst er usik­ker­he­ten stor for­di både Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re og Sps le­del­se har av­vist et re­gje­rings­sam­ar­beid med MDG. Sp-le­del­sen gikk til og med ak­tivt ut og pre­si­ser­te det­te et­ter at fle­re fyl­kes­le­de­re i Sp gjen­nom media had­de åp­net for et for­ma­li­sert sam­ar­beid med det grøn­ne par­ti­et. Det var uvan­lig gjort av et par­ti som el­lers har blitt både be­rømt og be­ryk­tet for sine for­hand­lings­ev­ner. I det­te til­fel­let kan heste­hand­ler­par­ti­et Sp ha for­reg­net seg.

Aps og Sps av­vis­ning av MDG har i alle fall skapt ir­ri­ta­sjon hos de grøn­ne. Den ir­ri­ta­sjo­nen kan kom­me til å slå til­ba­ke mot Ap og Sp et­ter val­get.

Ras­mus Hans­sons MDG har mu­lig­het til både kla­re sperre­gren­sen og kom­me på vip­pen i det nes­te Stor­tin­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.