Ma­rie els­ket det­te. Hun had­de en vilje­styr­ke som pas­set inn her.

– Det­te tre­nings­mil­jø­et be­tyd­de utro­lig mye for Ma­rie. Hun fant et vel­dig godt sam­hold her, sa Ama­lie Sku­land da Cross­fit Kvad­ra­tu­ren man­dag kveld had­de en tre­nings­økt til ære for hen­nes drep­te lille­søs­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ROALD ANKERSEN roald.ankersen@fvn.no

Man­ge had­de tå­rer i øyne­ne da store­søs­te­ren til den drep­te 17-årin­gen kom fram for å hol­de en kort tale. Da had­de Ama­lie Sku­land nett­opp hørt le­del­sen ved Cross­fit Kvad­ra­tu­ren snak­ke pent om lille­søs­te­ren.

Len­ger bak i sa­len sto for­eld­re­ne og and­re ven­ner og fa­mi­lie­med­lem­mer.

– Ma­rie els­ket det­te. Hun had­de en vilje­styr­ke som pas­set inn her, sa Ama­lie.

Fa­mi­li­en sat­te pris på at tre­nings­sen­te­ret ar­ran­ger­te egen minne­økt for hen­ne.

– Det dere gjør be­tyr mye, sa Ama­lie.

DREPT På SOMMERJOBB

Ma­rie Sku­land (17) ble drept på sommerjobb på Coop Obs på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag i for­ri­ge uke. For­uten job­ben var hun skole­elev og iv­rig cross­fit-ut­øver. Hun falt for den po­pu­læ­re tre­nings­for­men for rundt to år si­den.

Fle­re ven­ner har be­skre­vet Ma­rie som en ak­tiv, sterk og spor­ty jen­te. Hun tren­te cross­fit tre til fem gan­ger i uka.

Man­dag ar­ran­ger­te hen­nes tre­nings­ven­ner en egen tre­nings­økt for hen­ne. Men hun ble ikke bare hed­ret av sine ven­ner i Kris­tian­sand. Cross­fit-ut­øve­re i hele Nor­ge gjen­nom­før­te øk­ten til ære for jen­ta som ble re­vet bort på tra­gisk vis.

– Da det ble kjent via Face­bo­ok var det man­ge sent­re i Nor­ge som hev seg på. Vi har fått bil­der fra hele Nor­ge, sier Mag­nus Frant­zen som er en av ei­er­ne av Cross­fit Kvad­ra­tu­ren.

AMERIKANSK MÅTE

Frant­zen for­tel­ler at cross­fit er et amerikansk kon­sept, og at det er i de­res ånd å ar­ran­ge­re «hero work out day». I USA hed­res men- nes­ker som har be­tydd mye på en slik måte.

– Det er vår måte å mar­ke­re og hed­re Ma­rie på. Vi sat­te sam­men noen øvel­ser som vi vet at hun lik­te, og som sam­ti­dig var mu­lig å gjen­nom­føre med man­ge men­nes­ker sam­ti­dig, sier han. 60–70 cross­fi­t­ut­øve­re tren­te de tre øvel­se­ne.

Hele økta skul­le ta 17 mi­nut­ter, et­ter hvor gam­mel Ma­rie ble og den skal gjen­nom­fø­res på hen­nes døds­dag, 26. juli hvert år.

– Det er så alt­for tid­lig. Hun var en av de yngs­te som tren­te her, men en kjempe­god rolle­mo­dell, sa med­ei­er Matt­hew Szwin­to før de sat­te i gang tre­nings­øk­ten.

SAM­HOLD

Man­ge av Ma­ries ven­ner og and­re tre­nings­ka­me­ra­ter sat­te i gang med øvel­se­ne mens fa­mi­lie og ven­ner kik­ket på. Da had­de de ak­ku­rat fått høre at store­søs­te­ren sat­te pris på mil­jø­et og ka­me­rat­ska­pet de­res.

– Det skrem­mer meg å stå her, men jeg vil­le gjø­re det. Jeg vil at alle skal se sam­hol­det og for­tel­le at det­te be­tyd­de mye for Ma­rie. Hun fant seg selv her, sa Ama­lie.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Ama­lie Sku­land tal­te for lille­søs­te­ren sin før det ble holdt tre­nings­økt til min­ne om Ma­rie på Cross­fit Kvad­ra­tu­ren man­dag kveld.

Det var la­get en egen t-skjor­te for Ma­ries minne­økt. An­tall re­pe­ti­sjo­ner er an­gitt et­ter Ma­ries al­der og da­to­en hun ble drept.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

60–70 cross­fi­t­ut­øve­re hed­ret Ma­rie Sku­land i Cross­fit Kvad­ra­tu­ren.

FOTO: PRIVAT

Ma­rie Sku­land ble bare 17 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.