Både syke­hus og barne­vern skal grans­kes

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CONNIE BENTZRUD, EIVIND KRISTENSEN

Sta­tens helse­til­syn øns­ker en full gjen­nom­gang av både Sørlandet syke­hus og barne­ver­nets rol­le i for­hold til den 15 år gam­le jen­ta som er sik­tet for å ha kniv­drept Ma­rie (17) sist ons­dag.

– Det­te er en sak med man­ge ta­pe­re. Hvis vi kan bi­dra til at his­to­ri­en ikke gjen­tar seg, så er det ho­ved­fo­ku­set vårt, sier fyl­kes­lege An­ne-so­fie Sy­vert­sen i Aust- og Vest-ag­der til Fædre­lands­ven­nen

Hun skal lede gransk­nin­gen, og får med seg fire per­soner fra fyl­kes­man­nens stab. I til­legg bi­står Sta­tens helse­til­syn med yt­ter­li­ge­re to per­so- ner med spe­sial­kom­pe­tan­se.

SER På OPPFØLGINGEN

– Sta­tens helse­til­syn har vur­dert sa­ken i sam­råd med Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der, og vi ser al­vor­lig på den in­for­ma­sjo­nen vi har mot­tatt. For å kun­ne se tje­nes­te­ne barne­ver­net og helse­tje­nes­ten har gitt i sam­men­heng, blir det Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der som til­syns­mes­sig føl­ger opp sa­ken, skri­ver Sta­tens helse­til­syn i en presse­mel­ding sendt ut i går.

Da vil det være nød­ven­dig å se nær­me­re på den sam­le­de oppfølgingen pa­si­en­ten fikk av av­de­ling for barn og un­ges psy­kis­ke helse (ABUP) ved Sørlandet syke­hus og av barne­ver­net (både kom­mu­nalt og stat­lig), står det vi­de­re.

15-årin­gens med­virk­ning vil være sen­tralt i det vi­de­re ar­bei­det med til­syns­sa­ken. Et­ter en sam­let vur­de­ring over­fø­res der­for sa­ken til Fyl­kes­man­nen, som vil ha an­sva­ret for den vi­de­re til­syns­saks­be­hand­lin­gen.

FOKUS På LÆRING

– Be­grun­nel­sen er at det­te er en al­vor­lig hen­del­se med et tra­gisk ut­fall. Vi skal bi­dra til å snu hver stein og se hva som kun­ne vært gjort an­ner­le­des for fram­ti­dig læring, sier An­ne-so­fie Sy­vert­sen til Fædre­lands­ven­nen.

– Ser du al­le­re­de nå ting som ty­der på at re­gel­ver­ket er brutt?

– Jeg tror vi skal fo­ku­se­re på fram­ti­dig læring, fram­for fokus på feil. Hvis re­gel­ver­ket er brutt, er det en i og for seg en kon­klu­sjon. Men det må leg­ge fø­rin­ger for vei­en vi­de­re, sier Sy­vert­sen.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Dra­pet skjed­de på Coop Obs på Sør­lands­sen­te­ret ons­dag 26. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.