Er­nas fem skryte­punk­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

på Ag­der har tatt vi­dere­ut­dan­ning de sis­te åre­ne. Det er 40 pro­sent la­ve­re fra­vær i vi­dere­gå­en­de sko­le i Vest-ag­der og 20 pro­sen­ti AustAg­der. Nå vil Sol­berg inn­føre plikt for sko­le­ne til å gi eks­tra opp­føl­ging til ele­ver som stre­ver med le­sing, skri­ving og reg­ning.

Sol­berg sier hen­nes re­gje­ring har støt­tet forsk­ning og ut­vik­ling på Sørlandet med 1,7 mil­li­ar­der kro­ner.

Er­na sier skat­te­ne er sen­ket 15 mil­li­ar­der og kost­na­der for å opp­fyl­le lo­ver og reg­ler er re­du­sert med 15 mil­li­ar­der kro­ner. Nå lo­ver hun for­enk­lin­ger i re­gel­verk og by­rå­kra­ti som skal spa­re nors­ke be­drif­ter for yt­ter­li­ge­re ti mil­li­ar­der kro­ner de nes­te fire åre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.