Pre­sen­ter­te un­der­vanns­res­tau­rant

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● – Det­te er vel­dig spen­nen­de. Bare pass på at ikke det blir for fint med ma­ten, slik at dere får stort nok kunde­grunn­lag. Gjør det pas­se­lig fint, sa stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg.

Hun had­de ak­ku­rat høre grün­der­ne leg­ge fram pla­ne­ne for det de sik­ter mot skal bli ver­dens bes­te un­der­sjø­is­ke res­tau­rant. Sol­berg rakk en lyn­vi­sitt inn­om Lin­des­nes fyr på tirs­dag, før det full­pak­ke­de kam­panje­pro­gram­met bus­set hen­ne vi­de­re mot Man­dal og Kris­tian­sand.

Mens føl­get fikk ser­vert mat som inne­holdt tare, ser­ver­te Gau­te og Stig Ubo­stad pla­ne­ne for res­tau­ran­ten. Her vis­te de il­lust­ra­sjo­ner for hvor­dan res­tau­ran­ten vil se ut, hvor man sit­ter 5,5 me­ter un­der vann. De vis­te også hvor­dan de hå­pet å lok­ke fisk og an­net liv un­der ha­vet til å stim­le sam­men uten­for res­tau­rant­vin­du­ene.

Ute ved fy­ret til­trakk stats­mi­nis­te­ren folk for å ta en sel­fie med hen­ne, og und­ren­de tys­ke­re stu­der­te sik­ker­hets­vak­ter med prop­per i øre­ne.

Før hun hop­pet på bus­sen, pluk­ket hun med seg en ka­nel­snurr fra Wen­che An­da Haar og Mar­tin Bernt­sen.

– Det er gøy å ser­ve­re stats­mi­nis­te­ren, og vi har det så flott her ved fy­ret, sier Haarr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.