– Ber folk an­mel­de straff­ba­re for­hold un­der de­mon­stra­sjo­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRISTINA ØSTTVEIT

Fle­re per­soner, som var vit­ne til hel­gen nazi­de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand, skal ha blitt ut­satt for le­gemskren­kel­ser. Po­li­ti­et un­der­sø­ker om det har blitt be­gått straff­ba­re for­hold.

– Det har kom­met fram i media og i de­bat­ter at men­nes­ker har blitt spyt­tet på, dyt­tet på og ut­satt for le­gemskren­kel­ser, sier fun­ge­ren­de po­liti­mes­ter Ar­ne Sund­voll i Ag­der po­liti­dis­trikt. Han ber folk ta kon­takt med po­li­ti­et.

– Vi øns­ker at de som har blitt ut­satt for et straff­bart for­hold, an­mel­der det­te. Per nå vet vi ikke hvor man­ge det­te drei­er seg om, og jeg er hel­ler ikke in­for­mert om at det er kom­met inn noen an­mel­del­ser, sier Sund­voll og leg­ger til at po­li­ti­et vil etter­fors­ke sa­ke­ne.

– Det er vik­tig at de tar kon­takt med po­li­ti­et, slik at de får gitt en for­kla­ring på hva de har opp­levd. Der­som det kom­mer en mel­ding til oss om en de­mon­stra­sjon i fram­ti­da, må vi få kart­lagt mest mu­lig av det som har skjedd, for å vite om det skal set­tes be­tin­gel­ser, sier Sund­voll, som ikke vil si om det der­med kan bli ak­tu­elt å nek­te de­mon­stran­te­ne ved en se­ne­re an­led­ning.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Po­li­ti­et un­der­sø­ker om det er be­gått straff­ba­re for­hold i for­bin­del­se med hel­gens nazi­de­mon­stra­sjon i Kris­tian­sand. Fle­re per­soner skal ha blitt ut­satt for le­gemskren­kel­ser un­der de­mon­stra­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.