Får ikke lære folke­mu­sikk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JOHS. BJØRKELI johs.bjoer­ke­li@hot­mail.no

Tre ele­ver som søk­te på folke­mu­sikk­un­der­vis­ning ved Val­le kul­tur­sku­le har fått avslag for­di kul­tur­eta­ten mang­ler 67.000 kro­ner på bud­sjet­tet sitt. Det gjør for­eld­re og leder i Se­tes­dal Spele­manns­lag opp­rørt.

– Det er en stor skam! Spe­si­elt nå som vi job­ber for å få folke­mu­sik­ken fra Se­tes­dal inn på UNESCOS ver­dens­arv­lis­te. Når kom­mu­nen ned­prio­ri­te­rer folke­mu­sikk­tra­di­sjo­ne­ne på det vi­set, sen­der det feil sig­na­ler til de som skal be­hand­le søk­na­den vår, sier Astri Rys­stad som leder Se­tes­dal Spele­manns­lag.

– Val­le kom­mu­ne og po­li­ti­ker­ne bru­ker folke­mu­sik­ken og folke­dan­sen i da­len for alt det er verdt når Val­le skal mar­keds­fø­res, men når det kom­mer til styk­ket har de alt­så ikke 67.000 kro­ner til de tre ele­ve­ne som så gjer­ne vil ut­vik­le seg vi­de­re på kul­tur­sko­len i Val­le. I år var det in­gen kul­tur­mid­del­ut­de­ling til fri­vil­li­ge lag og or­ga­ni­sa­sjo­ner i Val­le hel­ler. Kom­mu­nen kan ikke for­ven­te at folk vil dri­ve fri­vil­lig inn­sats når de blir ned­prio­ri­tert slik, sier Astri Rys­stad.

RAMMER BARN OG UNGE

Mar­git Da­le i Val­le er mor til 10 år gam­le Una som har fått har­ding­fele­opp­læ­ring ved kul­tur­sko­len i Val­le de sis­te fire åre­ne. Nå er det slutt. Det er ele­ver som skal spil­le rytme­in­stru­men­ter, gi­tar, sang og band som får til­bu­det.

Da­le er lo­kal­po­li­ti­ker i Val­le for Sen­ter­par­ti­et. Hun gir fler­tal­let i kom­mune­sty­ret skyl­den for at det ikke er pen­ger nok til å gi de som vil sat­se på folke­mu­sik­ken et til- bud vi­de­re.

– Fler­tal­let har valgt å ta et kjempe­kutt i kul­tur og fri­tid. Det rammer barn og unge. Kul­tur­ar­ven fra Se­tes­dal blir ikke vi­dere­ført gjen­nom kul­tur­sko­len. Vi pro­fi­le­rer oss som kul­tur­kom­mu­nen Val­le, men det­te er tra­gisk for de bar­na som øns­ker å lære­folke­mu­sikk, fele, dans og kve­ding, sier Da­le.

30 PRO­SENT REDUKSJON

Tor­unn Char­lot­te Ny­berg er leder for kul­tur og fri­tid i Val­le.

Hun opp­ly­ser at Val­le kul­tur­sku­le nå har en læ­rer­stil­ling, til­sva­ren­de 100 pro­sent. Det­te er 30 pro­sent reduksjon fra i fjor.

– Det er to ele­ver som har fått avslag på søk­nad på folke­mu­sikk­in­stru­ment kom­men­de skole­år i Val­le kul­tur­sku­le, og en elev som søk­te kom­bi­na­sjo­nen sang/kve­ding har fått til­bud om bare sang, sier Ny­berg.

– Et­ter­spør­se­len har styrt nøy­ak­tig stil­lings­pro­sent for læ­rer­ne fra år til år. Kom­men­de skole­år er det fem søk­na­der på gi­tar og trom­mer for vi­dere­kom­ne, og fire av dis­se ele­ve­ne har også søkt band. Det var to rei­ne folke­mu­sikk­sø­ke­re, og ei som had­de søkt kom­bi­na­sjon av sang/ kve­ding. For­di et­ter­spør­se­len er stør­re in­nen­for ryt­misk, og for å kun­ne til­by gi­tar-/trom­me-/band­læ­re­ren stor nok stil­ling til at det er in­ter­es­sant for ved­kom­men­de å pend­le til Val­le fra Ev­je for å job­be i kul­tur­sko­len, har vi prio­ri­tert å gi til­bud in­nen­for ryt­mis­ke in­stru­men­ter. Der­for har 2 ele­ver fått avslag på folke­mu­sikk, for­kla­rer kul­tur- og fri­tids­le­de­ren.

HUSKER IKKE DIALOG

Ny­berg opp­ly­ser at hun al­le­re­de i vin­ter var i dialog med leder i Se­tes­dal Spele­manns­lag – som er Astri Rys­stad – om bud­sjett­si­tua­sjo­nen som var opp­stått, og at de var eni­ge om at det­te måt­te fin­nes en løs­ning på i regi av spele­manns­la­get.

– Den dia­lo­gen kan jeg ikke hus­ke. Jeg er bare blitt in­for­mert av nest­le­de­ren vår om Val­le kom­mu­nes bud­sjett­re­duk­sjon som ram­met oss. Dess­uten er det­te kul­tur­sko­len sin opp­ga­ve i Val­le, slik som det er i res­ten av lan­det, sier Astri Rys­stad til Fædre­lands­ven­nen.

BJØRKELI FOTO: JOHS.

Feil sig­na­ler til om­ver­de­nen og trist for de folke­mu­sikk­in­ter­es­ser­te unge når Val­le kom­mu­ne ikke har råd til 67.000 kro­ner til opp­læ­ring i folke­mu­sikk, sier leder for Se­tes­dal Spele­manns­lag, Astri Rys­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.