En folke­kjær bin­go­ge­ne­ral

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRISTIN OL­SEN kristin.ol­sen@fvn.no

– Folk sa sånn: Er ikke du han man­nen som har bin­go? Jo, men kall meg bin­go­kon­gen da, svar­te jeg. Si­den det ikke fin­nes noe tit­tel på det jeg gjør, kan jeg like godt gi den til meg sjøl, sier Ron­ny Hauge­land.

Den selv­ut­nevn­te bin­go­kon­gen bor i Oslo, men er for ti­den i Kris­tian­sand for å gjø­re det han li­ker best: lede bin­go­kvel­der for gla­de sør­len­din­ger.

LATER SOM

– Bin­go er et dør­gen­de kje­de­lig spill. Men hvis du slen­ger på litt eks­tra ele­men­ter, blir det kjempe­spen­nen­de, sier Hauge­land en­tu­si­as­tisk.

Han har mangt et triks på la­ger for å ska­pe stem­ning på bin­go­kvel­de­ne, og sier det som re­gel plei­er å skå­les i litt drikke­va­rer.

– Da blir jeg så utro­lig fin i for­men, mor­som og kjapp i re­plik­ken. Også syns folk det er så moro, sier Hauge­land. Han be­teg- ner seg selv som en slags bin­go­ens svar på Jok­ke.

Sprudle­brus­inn­ta­ket kan føre til at and­re bingo­run­de blir noe pre­get av snøv­ling, men det er en del av mo­roa.

– En hem­me­lig­het er at jeg egent­lig ikke blir så bri­sen, jeg bare later som, av­slø­rer han med glimt i øyet.

TEGNESERIEBOK

El­lers pre­ges hver­da­gen for ti­den av ut­gi­vel­sen av tegne­se­rie­bo­ken «Hønse­man­nen». Hauge­land har il­lust­rert for­tel­lin­gen om den skvet­ne su­per­hel­ten.

Bo­ken er av ty­pen som pas­ser best for de yngs­te, men han tror li­ke­vel den kan være til gle­de for de litt eld­re også.

– Nie­sa mi på åtte og et halvt for­tal­te meg i går at bo­ken nå var lest for tred­je gan­gen. Da fø­ler jeg at jeg har gjort det jeg skal, sier Hauge­land. Han hå­per bo­ken vil fal­le i smak hos fol­ket. – Også job­ber vi med en li­ten opp­føl­ger, for­tel­ler han.

BOBLEJAKKER PROVOSERER

Hauge­land vir­ker ved førs­te øye­kast som en ut­pre­get po­si­tiv type, men det er fris­ten­de å spør­re:

– Er det noe som provoserer deg? – Jeg prø­ver å ikke bli pro­vo­sert, for det er så teit og barns­lig, sier han, og fort­set­ter:

– Men tyn­ne boblejakker. Sån­ne som ser ut som boblejakker, men som er alt­for tyn­ne i stof­fet. Det vir­ker som at de med båt i skjær­går­den, som går med pi­rat­buk­ser, og som har litt for mye pen­ger – de vi­ser det ved hjelp av sån­ne jak­ker, sier Hauge­land.

Han lar seg ofte pro­vo­se­re av at folk har på seg de ra­res­te ting.

– Men jeg har in­gen kul kles­stil sjøl, så jeg kan ikke kla­ge, kon­klu­de­rer han.

LENGTER ET­TER HORISONTEN

Selv om skar­re-r-en glim­rer med

Ron­ny Hauge­land

Har blitt en folke­kjær bin­go­ge­ne­ral på Sørlandet, og i Oslo på ute­ste­det «Blå».

● Å slap­pe av. – Det er jo loven: Om som­mer­en er det ved­tatt at man skal slap­pe av.

● Le­gen på Fram. Det er tred­je året jeg tar den opp. Fryk­te­lig vri­en, men fa­sci­ne­ren­de å lese.

● Det må jo være her nede. Ut­på tup­pe­ne med skjæ­re­ne.

● Re­ker, med frø­loff, ma­jo­nes, og hvis du er helt gæ­ren: Fin­hak­ket rødløk.

● Ikke Cb-pils, for det er så vondt. Ho­opers in­ge­fær­øl for­bin­der jeg med som­mer. Og sånn blod­ap­pel­sin­brus, hva he­ter den? San Pelle­gri­no.

● re­ker og hjem­byen.

Fa­vo­rittak­ti­vi­tet: Som­mer­lek­ty­ren: Som­mer­sted: Som­mer­mat: Som­mer­drik­ke: Ikke en som­mer uten:

Ba­ding, sitt fra­vær i den fra­flyt­te­de sør­len­din­gens dia­lekt, er det nett­opp Sørlandet Hauge­land lengter til ved som­mers­tid. Det førs­te han gjør når han an­kom­mer hjem­byen, er å kik­ke ut mot ha­vet.

– Det er så dei­lig å se horisonten! Man kan ikke se den i Oslo­fjor­den.

– Hva må du gjø­re når det er som­mer?

– Ba­ding er bal­sam for sje­la. I år har jeg bada bare en gang, og det er litt lite, sier Hauge­land.

Men man vet ald­ri om au­gust blir en kjempe­må­ned:

– Det kan du leg­ge til pro­vo­se­rings­lis­ta! Folk som sier, «vi har ikke hatt noe godt vær i som­mer, vi». Så glem­mer de at vi har hatt dei­lig vær i mai, og at det kan­skje blir kjempe­fint i au­gust, sier han.

– Også provoserer det meg at noen glem­mer at vi bor i Nor­ge. I ut­lan­det tror folk det går is­bjør­ner i ga­te­ne her, så det at vi av og til får litt dår­lig vær: «bu hu hu». Hauge­land ler litt, før han spør: – Er det lov å si?

FOTO: KRISTIN OL­SEN

Slo to flu­er i en smekk: Ron­ny Hauge­land tok med hun­den Ju­dith (1,5 år) på lufte­tur da han møt­te Fædre­lands­ven­nen til som­mer­prat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.