Laves­te maks-tem­pe­ra­tur på 25 år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Juli har to­talt sett budt på var­me­re vær enn nor­malt, men sam­ti­dig er det satt re­kord i lav makstem­pe­ra­tur.

Nor­ge sett un­der ett har hatt en juli må­ned som var 0,3 gra­der var­me­re enn nor­malt, men mak­si­mums­tem­pe­ra­tu­ren har ikke vært la­ve­re si­den 1992.

Den ble målt til 28,5 gra­der på Kots­øy i Midt­re Gaul­dal i SørTrøn­de­lag 22. juli. Vi må 25 år til­ba­ke for å fin­ne en la­ve­re mak­si­mums­tem­pe­ra­tur, som da ble målt til 28,2 gra­der i Bus­ke­rud.

Ju­vass­høe (1.894 moh.) i Lom i Opp­land opp­lev­de 14. juli må­ne­dens kal­des­te dag med -4 gra­der.

VARMEST På ØSTLANDET

Må­ne­dens tem­pe­ra­tur­vin­ner var Dram­men i Bus­ke­rud, som i gjen­nom­snitt had­de 17,4 gra­der i juli. Det er 0,3 gra­der over nor­ma­len. Tøns­berg i Vest­fold had­de det like varmt som Dram­men i juli, mens Oslo kom­mer på tredje­plass med 17,3 gra­der i gjen­nom­snitts­tem­pe­ra­tur.

Kal­dest ble som­mer­må­ne­den for Lom i Opp­land, med en snittem­pe­ra­tur på 3,5 gra­der. Det var 0,4 gra­der un­der nor­ma­len.

Nest kal­dest i juli var Tinn i Te- le­mark med 3,8 gra­der i gjen­nom­snitt.

I Før­de i Sogn og Fjor­da­ne ble det satt ny re­kord med laves­te tem­pe­ra­tur på 22 år. Den 2. juli var det kun 1,3 gra­der i Før­de. For­ri­ge re­kord på 2,3 gra­der ble satt i 1995.

REKORDVÅTT I NORD, TØRT I SØR

El­lers ble juli vå­te­re enn nor­malt i nord, og tør­re­re enn van­lig sør i lan­det.

Det reg­net sær­lig mye i ind­re strøk av Finn­mark og Troms.

Ny julire­kord for ned­bør ble satt på Reipå i Mel­øy i Nord­land med 272, 5 milli­me­ter. Si­den må­lin­gen star­tet i 1995 har det ikke reg­net mer. Sist re­kord var i 1999, da det falt 213,1 milli­me­ter regn i juli. Mel­øy opp­lev­de også lan­dets mest regn­ful­le døgn 14. juli, med 80,7 milli­me­ter ned­bør.

På Vi­gra i Gis­ke i Mø­re og Roms­dal ble det 3. juli satt ny re­kord for døgn­ned­bør med 35 milli­me­ter ned­bør. Her har ned­bø­ren blitt målt si­den 1958, og for­ri­ge re­kord på 33,5 milli­me­ter ble satt 21. juli 1964.

Det ble også satt nye re­kor­der for døgn­ned­bør en rek­ke ste­der i Opp­land og Nord­land i juli.

Sam­ti­dig var det tør­re­re enn nor­malt i Sør-nor­ge, der fle­re sta­sjo­ner på Østlandet mål­te un­der 50 pro­sent av den nor­ma­le ned­bø­ren.

VÆRUTSIKTENE FRAMOVER

Det blir dess­ver­re in­gen knall­som­mer nes­te uke, mel­der Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt. Fle­re små lav­trykk i Nord­sjø­en sty­rer regn mot Sør-nor­ge, og det vil kun bli gløtt av sol inn­imel­lom.

Nord trek­ker vin­ner­lod­det med minst regn og den­ne lands­de­len får også pe­rio­der med sol. Østlandet kan imid­ler­tid ven­te seg gode tem­pe­ra­tu­rer – opp­til 20 gra­der – til tross for kraf­ti­ge regn­by­ger. Det mel­des om «at­lan­tisk regn­vær» i Sør-nor­ge tors­dag.

Insti­tut­tet mel­der også om en kom­men­de he­te­bøl­ge sør­øst i Euro­pa. I Frank­ri­ke, Bel­gia og Tysk­land kan det en­kel­te ste­der bli over 40 gra­der.

FOTO: NTB SCANPIX

Tungt sky­dek­ke, ned­bør og kjø­li­ge da­ger har ikke vært uvan­lig i på Sørlandet i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.