Ikke redd for å mot­si Trump

Høye stem­mer kun­ne hø­res gjen­nom den tyk­ke dø­ren til det ova­le kon­tor da da­væ­ren­de sjef for in­nen­landsk sik­ker­het krang­let med sje­fen, pre­si­dent Do­nald Trump.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Man­nen som fri­mo­dig ga sine råd til pre­si­den­ten, er pen­sjo­nert ge­ne­ral John Kel­ly, nå ny­ut­nevnt stabs­sjef. Han be­skri­ves som en uredd mi­li­tær leder med sans for utve­ty­di­ge makt­struk­tu­rer og en klart opp­truk­ket tje­neste­vei. Det ova­le kon­tor blir ikke noe va­rig opp­holds­rom for råd­gi­ve­re med ham som dør­vok­ter.

Epi­so­den fant sted da Trump i full of­fent­lig­het kla­get over at USA slapp inn per­soner fra land han opp­fat­tet som en trus­sel mot USA. Kel­ly skal ro­lig ha for­klart at noen per­soner had­de le­gi­ti­me grun­ner til å be­sø­ke USA, og at inn­rei­se langt på vei fulg­te en stan­dar­di­sert pro­se­dy­re.

Trump fast­holdt at det­te fikk ham til å se svak ut, iføl­ge en tje­neste­mann som kjen­ner de­tal­jer fra sam­ta­len for en må­neds tid si­den. Kel­ly ba alle for­la­te rom­met, noe Trump nøl­te med. Men Kel­ly in­sis­ter­te, og der­et­ter fulg­te en «åpen og fri de­batt», som det he- ter, det førs­te ek­sem­pe­let på at Kel­ly ikke var redd for å snak­ke sje­fen imot.

NY SHERIFF I BYEN

Man­dag ble han tatt i ed som stabs­sjef og rydde­gutt i sær­klas­se i Det hvi­te hus. Han had­de knapt stilt til det ob­li­ga­to­ris­ke hånd­trykk­bil­det med pre­si­den­ten, før den om­strid­te kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen Ant­ho­ny Scara­muc­ci var opp­sagt. Han satt i job­ben i ti da­ger, men klar­te å bli kvitt både tals­mann Sean Spi­cer og stabs­sjef Rein­ce Prie­bus, per­soner Trump gjer­ne vil­le bli kvitt.

Kel­lys førs­te vik­ti­ge jobb er å ska­pe ro og ryd­di­ge for­hold i vest­fløy­en, der alle nøk­kel­per­sone­ne har sine kon­to­rer.

Iføl­ge presse­tals­kvin­ne Sarah Huck­abee San­ders skal alle se­nior­råd­gi­ve­re, in­klu­dert svi­ger­sønn Jared Kush­ner og sjefstra­teg Stre­ve Ban­non, rap­por­te­re til Kel­ly og ikke fly inn til pre­si­den­ten et­ter eget for­godt­be­fin­nen­de.

– Kel­ly skal brin­ge en ny struk­tur, di­si­plin og styr­ke til Det hvi­te hus, sa San­ders.

STÅR På SITT

Den tid­li­ge­re ge­ne­ra­len fikk ry på seg for å være en fritta­len­de kom­man­dant som ikke holdt til­ba­ke upo­pu­læ­re syns­punk­ter da han var i ak­tiv tje­nes­te. Men han skal iføl­ge dem som kjen­ner ham, ha re­spekt for auto­ri­te­ter.

– Det er noe Trump har en egen nese for. Han mer­ker med en gang om en per­son har re­spekt for ham el­ler ikke, sier Blain Reth­mei­er, som lo­set Kel­ly gjen­nom pro­ses­sen i Se­na­tet som før­te til at han ble god­kjent som sjef for in­nen­landsk sik­ker­het (Ho- me­land security).

– Hvis Kel­ly er uenig med noen, vi­ser han det på en re­spekt­full måte, sier Reth­mei­er.

Både Kel­ly og for­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis, også pen­sjo­nert ge­ne­ral, skal ha vært svært frust­rer­te over Trumps inn­reise­po­li­tikk. De skal ha gjort det klart over­for sine med­ar­bei­de­re at de ikke had­de noe med det­te å gjø­re, men de bruk­te smutt­hull til å få inn per­soner som had­de hjul­pet USA i Irak.

Un­der Trumps førs­te, fam­len­de uker skal de to skal også ha blitt eni­ge seg imel­lom om at en av dem til en­hver tid skul­le opp­hol­de seg i USA for å hånd­te­re si­tua­sjo­ner som even­tu­elt kun­ne opp­stå un­der en ny ad­mi­ni­stra­sjon.

FOTO: NTB SCANPIX

Man­nen til venst­re, som fri­mo­dig ga sine råd til pre­si­den­ten, er pen­sjo­nert ge­ne­ral John Kel­ly, nå ny­ut­nevnt stabs­sjef. Han be­skri­ves som en uredd mi­li­tær leder med sans for utve­ty­di­ge makt­struk­tu­rer og en klart opp­truk­ket tje­neste­vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.