Nord­menn er dår­ligst på å kjø­re kol­lek­tivt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Nord­menn lig­ger på andre­plass i Euro­pa i bil­kjø­ring. Bare fransk­men­ne­ne kjø­rer mer bil enn oss.

Fransk­menn kjø­rer mest per­son­bil i Euro­pa, med gjen­nom­snitt­lig 34 km per dag. Hakk i hæl føl­ger Nor­ge med 33 km. Ro­ma­nia er lan­det med minst per­son­bil­kjø­ring per inn­byg­ger, 12 km pr dag.

Til gjen­gjeld kjø­rer vi nord­menn kort med kol­lek­tiv trans­port. Her lig­ger vi på bånn sam­men med Por­tu­gal.

Blant lan­de­ne som er med i sta­ti­stik­ken, sco­rer Un­garn høy­est når det gjel­der kol­lek­tiv­trans­por­tens an­del av den to­ta­le per­son­tra­fik­ken, med 35 pro­sent, mens bare 11 pro­sent av nord­menns og por­tu­gi­se­res per­son­trans­port fore­går med kol­lek­ti­ve trans­port­mid­ler.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.